print this page

Nieuw beleid inzake btw-boetes

24.08.2018

De btw-wetgeving kent een resem aan boetes op allerhande overtredingen. De belastingplichtige kan daarbij steeds een gemotiveerd verzoek tot kwijtschelding van deze boetes indienen. De administratie beslist dan of zij de boete geheel, gedeeltelijk of helemaal niet zullen kwijtschelden.
 
De Minister van Financiën heeft nu het strenge beleid inzake btw-boetes gemilderd. Administratieve boetes inzake btw blijven wel van rechtswege verschuldigd, maar op vraag van de belastingplichtige kunnen bepaalde boetes die voor de eerste keer in een periode van 4 jaar werden opgelopen vanaf nu onder voorwaarden automatisch volledig worden kwijtgescholden. In tegenstelling tot het vroegere beleid wordt er nu immers uitgegaan van de goede trouw van de ondernemer. Het nieuwe beleid is van toepassing op verzoekschriften die behandeld worden na 01/04/2018 voor boetes die werden opgelegd na 01/01/2018.
 
 
Welke boetes?
 
De boetes op volgende inbreuken komen in aanmerking van de integrale kwijtschelding:
- Het niet of laattijdig indienen of andere overtredingen met betrekking tot de klantenlisting, intracommunautaire opgave of MTN-aangifte;
- Overtredingen waarbij gelet op de aard van de overtreding de goede trouw niet kan worden ingeroepen, en die zijn vastgesteld door opsporingsambtenaren of door ambtenaren van de dienst Douane & Accijnzen, Fiscaliteit of Bijzondere Belastinginspectie;
- Het niet naleven van de procedure of de regelmaat van indienen of het niet correct invullen van een btw-aangifte of andere aangiften;
- het gebruiken van een foutieve gestructureerde mededeling bij betaling;
- Verkeerde of ontbrekende gegevens op de klantenlisting, intracommunautaire opgave of MTN-aangifte;
- Boeken, registers en journalen die 
o niet voldoen aan de gestelde vormvereisten
o die niet raadpleegbaar zijn voor de administratie op de wettelijk voorziene plaats
o waarin een inschrijving niet binnen de wettelijke termijn werd verricht of 
o waarin een inschrijving of rechtzetting niet volgens de wettelijke bepalingen is gebeurd;
- Facturen en als zodanig geldende stukken die niet voldoen aan formele vormvoorwaarden of die niet werden opgemaakt conform de wettelijke bepalingen of binnen de wettelijke termijn;
- Inbreuken die aan het licht komen bij een controle, maar die geen impact hebben op het saldo te betalen of terug te krijgen btw.
 
 
Voorwaarden?
 
Om de voormelde boetes integraal te laten kwijtschelden, moeten de volgende voorwaarden voldaan zijn:
- Het is de eerste overtreding van dezelfde aard in een periode van 4 jaar;
- De overtreding werd begaan te goeder trouw, zijnde zonder het oogmerk om belasting te ontduiken of om de ontduiking mogelijk te maken. De kwade trouw moet door de administratie steeds aangetoond worden;
- Er moet een individueel gemotiveerd verzoekschrift worden ingediend ter kwijtschelding van de boete;
- Op het ogenblik van de indiening van het verzoekschrift moet de belastingplichtige de boete reeds voldaan hebben en alle periodieke btw-aangiftes hebben ingediend.
 
 
Niet de eerste overtreding?
 
Wanneer de overtreding niet de eerste overtreding van dezelfde aard is in een periode van 4 jaar, dan zal er voor de graad van de boete rekening gehouden worden met het aantal keer dat een overtreding van dezelfde aard in de voorbije 4 jaar werd bestraft. Deze overtreding komt dus niet in aanmerking van het nieuwe boetebeleid en kan dus niet meer automatisch integraal worden kwijtgescholden bij de indiening van een gemotiveerd verzoekschrift.
 
Niettemin dat u voor de boetes vanaf de tweede overtreding geen automatische integrale kwijtschelding meer kan bekomen, mag u wel nog steeds zoals vroeger een gemotiveerd verzoekschrift indienen met vermelding van alle argumentatie waarom u een kwijtschelding van de btw-boete wenst te bekomen. Daar is dus niets aan gewijzigd. Uw dossierbeheerder kan u hier steeds in bijstaan.
De btw-wetgeving kent een resem aan boetes op allerhande overtredingen. De belastingplichtige kan daarbij steeds een gemotiveerd verzoek tot kwijtschelding van deze boetes indienen. De administratie beslist dan of zij de boete geheel, gedeeltelijk of helemaal niet zullen kwijtschelden.
 
De Minister van Financiën heeft nu het strenge beleid inzake btw-boetes gemilderd. Administratieve boetes inzake btw blijven wel van rechtswege verschuldigd, maar op vraag van de belastingplichtige kunnen bepaalde boetes die voor de eerste keer in een periode van 4 jaar werden opgelopen vanaf nu onder voorwaarden automatisch volledig worden kwijtgescholden. In tegenstelling tot het vroegere beleid wordt er nu immers uitgegaan van de goede trouw van de ondernemer. Het nieuwe beleid is van toepassing op verzoekschriften die behandeld worden na 01/04/2018 voor boetes die werden opgelegd na 01/01/2018.
 
 
Welke boetes?
 
De boetes op volgende inbreuken komen in aanmerking van de integrale kwijtschelding:
 • Het niet of laattijdig indienen of andere overtredingen met betrekking tot de klantenlisting, intracommunautaire opgave of MTN-aangifte;
 • Overtredingen waarbij gelet op de aard van de overtreding de goede trouw niet kan worden ingeroepen, en die zijn vastgesteld door opsporingsambtenaren of door ambtenaren van de dienst Douane & Accijnzen, Fiscaliteit of Bijzondere Belastinginspectie;
 • Het niet naleven van de procedure of de regelmaat van indienen of het niet correct invullen van een btw-aangifte of andere aangiften;
 • het gebruiken van een foutieve gestructureerde mededeling bij betaling;
 • Verkeerde of ontbrekende gegevens op de klantenlisting, intracommunautaire opgave of MTN-aangifte;
 • Boeken, registers en journalen die 
  • niet voldoen aan de gestelde vormvereisten
  • die niet raadpleegbaar zijn voor de administratie op de wettelijk voorziene plaats
  • waarin een inschrijving niet binnen de wettelijke termijn werd verricht of 
  • waarin een inschrijving of rechtzetting niet volgens de wettelijke bepalingen is gebeurd
 • Facturen en als zodanig geldende stukken die niet voldoen aan formele vormvoorwaarden of die niet werden opgemaakt conform de wettelijke bepalingen of binnen de wettelijke termijn;
 • Inbreuken die aan het licht komen bij een controle, maar die geen impact hebben op het saldo te betalen of terug te krijgen btw.
 
 
Voorwaarden?
 
Om de voormelde boetes integraal te laten kwijtschelden, moeten de volgende voorwaarden voldaan zijn:
 • Het is de eerste overtreding van dezelfde aard in een periode van 4 jaar;
 • De overtreding werd begaan te goeder trouw, zijnde zonder het oogmerk om belasting te ontduiken of om de ontduiking mogelijk te maken. De kwade trouw moet door de administratie steeds aangetoond worden;
 • Er moet een individueel gemotiveerd verzoekschrift worden ingediend ter kwijtschelding van de boete;
 • Op het ogenblik van de indiening van het verzoekschrift moet de belastingplichtige de boete reeds voldaan hebben en alle periodieke btw-aangiftes hebben ingediend.
 
 
Niet de eerste overtreding?
 
Wanneer de overtreding niet de eerste overtreding van dezelfde aard is in een periode van 4 jaar, dan zal er voor de graad van de boete rekening gehouden worden met het aantal keer dat een overtreding van dezelfde aard in de voorbije 4 jaar werd bestraft. Deze overtreding komt dus niet in aanmerking van het nieuwe boetebeleid en kan dus niet meer automatisch integraal worden kwijtgescholden bij de indiening van een gemotiveerd verzoekschrift.
 
Niettemin dat u voor de boetes vanaf de tweede overtreding geen automatische integrale kwijtschelding meer kan bekomen, mag u wel nog steeds zoals vroeger een gemotiveerd verzoekschrift indienen met vermelding van alle argumentatie waarom u een kwijtschelding van de btw-boete wenst te bekomen. Daar is dus niets aan gewijzigd. Uw dossierbeheerder kan u hier steeds in bijstaan.
 
 

Terug naar het overzicht