Archief voor 2014

Het geregistreerd kassasysteem in de horeca: deadline nadert

5.12.2014

Over het geregistreerd kassasysteem in de horeca (GKS) is reeds heel wat inkt gevloeid. Na herhaalde uitstellen nadert de deadline voor verplichte invoering nu met rasse schreden. Want inderdaad, per 01 januari 2015 is het eindelijk zo ver. Vanaf die datum is het GKS verplicht voor iedere horeca-uitbater die minimum 10% van zijn omzet uit consumptie van maaltijden ter plaatse realiseert.

Lees verder ...

Vanaf 1/1/2016 worden ALLE bestuurdersvennootschappen BTW-plichtig

21.11.2014

Ingevolge een advies van de Europese Commissie, heeft de administratie beslist zich, met ingang van 01/01/2016, te beperken tot de toepassing van de gewone BTW-regels. Dit heeft tot gevolg dat alle rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden, zich als BTW-belastingplichtige zullen moeten laten identificeren, en dit zonder keuzemogelijkheid.

Lees verder ...

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

17.11.2014

De bevoegdheid voor de belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging in de personenbelasting is door de zesde staatshervorming overgeheveld van de federale overheid naar de gewesten. Vlaanderen heeft beslist het fiscaal voordeel te schrappen vanaf aanslagjaar 2016, het Brussels en het Waals Gewest (nog) niet.

Lees verder ...

Afstand van onverdeelde delen in een onroerend goed door een vennootschap aan een vennoot

17.11.2014

Het gebeurt regelmatig dan een onroerend goed in onverdeeldheid toebehoort aan meerdere partijen. Willen de partijen uit onverdeeldheid treden, waarbij één mede-eigenaar de andere mede-eigenaars uitkoopt, dan is het verdelingsrecht verschuldigd op de totale waarde van het onroerend goed (artikel 109 van het Wetboek der Registratierechten). Dit verdelingsrecht bedraagt 2,5% in het Vlaams Gewest en 1% in het Brussels en Waals Gewest.

Lees verder ...

BTW op voorschotfacturen: definitieve regeling vanaf 01.01.15

14.11.2014

De situatie van een voorschotfactuur, waarbij de leverancier of dienstverrichter zijn klant om een betaling vraagt voordat er zich een belastbaar feit heeft voorgedaan, krijgt vanaf 01.01.15 een definitieve nieuwe regeling.

Lees verder ...

Bestuurders in vzw's

14.11.2014

De persoon die zich als mandataris hoofdzakelijk bezighoudt met het dagelijks bestuur of de dagelijkse leiding van een vzw, wordt onweerlegbaar vermoed werknemer te zijn. Dit op voorwaarde dat de activiteit verricht wordt tegen een ander loon dan enkel en alleen kost en inwoon. 

Lees verder ...

Dienstencheques: opgelet voor het maximaal bedrag

14.11.2014

Dienstencheques geven een belastingvermindering op basis van een maximale aanschafprijs van  € 1.400,00 per belastingplichtige.  Wie dienstencheques koopt voor een hoger bedrag dan  € 1.400,00 kan dit overschot niet overdragen aan zijn partner.  Het is dus belangrijk om, in voorkomend geval, de aankoop van dienstencheques te splitsen over de twee belastingplichtige partners.

Lees verder ...

Nieuwe berekeningswijze sociale bijdragen

16.10.2014

Vanaf 1 januari 2015 zal het bedrag van de sociale bijdragen van de zelfstandigen afhangen van de inkomsten van het lopende jaar en niet meer van de inkomsten van drie jaar eerder. Logischerwijze zal men begin 2015 zijn beroepsinkomsten nog niet kennen voor het ganse lopende kalenderjaar 2015. Men zal in 2015 daarom voorlopige bijdragen dienen te betalen. In 2017 zal deze toestand geregulariseerd worden.

Lees verder ...

“Juridische constructies” te melden in de aangifte Personenbelasting: wat wordt geviseerd?

7.10.2014

In vorige aangiftes Personenbelasting werd reeds de vraag gesteld naar het bestaan van buitenlandse bankrekeningen en buitenlandse levensverzekeringen.  Nu gaat men dus een stapje verder, en vraagt men melding te maken van “juridische constructies”. Uiteraard zoekt de wetgever hiermee naar constructies die vermogen en inkomsten afschermen voor de fiscus, om op termijn de begunstigden hiervan te belasten.

Lees verder ...

Buitenlandse bankrekeningen: ook te melden aan het CAP

6.10.2014

Sinds enige tijd is het Centraal Aanspreekpunt (CAP) operationeel.  De Belgische financiële instellingen moeten jaarlijks de identiteit van hun klanten en de nummers van hun rekeningen en contracten aan het CAP overmaken.

Lees verder ...

Kosteloos mandaat in een vennootschap: te bewijzen !

2.10.2014

Het KB van 27 mei 2014 bepaalt hoe men als mandataris van een vennootschap (zaakvoerder, bestuurder) kan bewijzen dat het mandaat kosteloos wordt uitgeoefend, en aldus het vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut van zelfstandigen kan weerleggen.

Lees verder ...

Verplichte factuurvermeldingen voor vennootschappen: RPR gewijzigd !

2.10.2014

De gerechtelijke hervorming heeft ervoor gezorgd dat de verplichte vermelding van het RPR op de factuur van een vennootschap verandert.

Lees verder ...

Tarief notionele intrestaftrek aanslagjaar 2016: 2,13% of 1,63%

2.10.2014

Het tarief notionele intrestaftrek blijft maar dalen.  Logisch, aangezien ook de rente in het algemeen een dalende tendens blijft vertonen.

Lees verder ...

Betere bescherming voor de hoofdverblijfplaats van zelfstandigen

4.07.2014

De wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake KMO’s zorgt voor een betere bescherming van de hoofdverblijfplaats van zelfstandigen. Voordien kon een zelfstandige voor de notaris reeds verklaren dat de woning, waarin zijn hoofdverblijfplaats is gevestigd, niet vatbaar is voor inbeslagname door schuldeisers.  

Lees verder ...

Vereenvoudiging van de regels van toepassing op uitverkoop

27.06.2014

Van een herschikking van de economische wetgeving bij wet van 21 december 2013 heeft de wetgever gebruik gemaakt om de regels van toepassing op een uitverkoop te vereenvoudigen. Deze nieuwe regeling is in werking getreden op 31 mei 2014.  De term “uitverkoop” mag enkel worden gebruikt in die gevallen die uitdrukkelijk in de wet zijn omschreven. Hier werd niets aan gewijzigd. 

Lees verder ...

Werkgevers moeten voortaan ontslag motiveren

19.06.2014

Tot voor kort moest een werkgever enkel een motivatie geven bij “ontslag om dringende redenen”. Een uitzondering hierop was wel het “willekeurig ontslag” bij arbeiders.  Een arbeider die zijn ontslag als “willekeurig” ervoer - om redenen die geen verband houden met geschiktheid, gedrag of noodwendigheden inzake de werking van de onderneming – kon dit aanvechten bij de rechtbank.  Indien deze besloot dat er geen geldige reden bestond voor het ontslag, was een schadevergoeding van 6 maanden loon verschuldigd.

Lees verder ...

Nieuwe regels inzake beroepskredieten voor KMO's

22.04.2014

De wet van 21 december 2013 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2013) inzake de financiering van KMO’s heeft een aantal modaliteiten gewijzigd voor de kredietverlening. Het toepassingsgebied van deze wet zijn de kredieten die door kredietgevers aan KMO’s en vrije beroepen worden toegekend in het kader van hun handels- of beroepsactiviteiten. Worden dus niet meegerekend : consumptiekredieten, hypothecaire vastgoedkredieten, intragroepsleningen …

Lees verder ...

De fairness tax: niet enkel voor multinationals

14.04.2014

Een nieuwe vennootschapsbelasting heeft met ingang van aanslagjaar 2014 haar intrede gedaan : de “fairness tax”. De fairness tax heeft officieel tot doel de winst te belasten die in “grote vennootschappen” wordt uitgekeerd als dividend, wanneer die geen belastingheffing heeft ondergaan als gevolg van fiscale aftrekken (aftrek voor risicokapitaal, vorige verliezen).

Lees verder ...

Boekhouding moet niet enkel worden voorgelegd, ze kan ook worden meegenomen !

14.04.2014

Dat een belastingplichtige op verzoek van de administratie alle “boeken en bescheiden” moet voorleggen die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van zijn belastbare inkomsten is algemeen geweten. Deze regel wordt nu uitgebreid, en dus verstrengd.

Lees verder ...

Private restaurantkosten ten onrechte in aftrek gebracht: geen toepassing van de bijzondere aanslag van 309%

14.04.2014

Over de bijzondere aanslag van 309% is reeds heel wat geschreven de voorbije jaren. In een addendum van 28 november 2013 bij een circulaire van 22 juli 2013 heeft de administratie bevestigd dat private restaurantkosten, die ten onrechte in kosten werden genomen door een vennootschap, in de eerste plaats moeten worden belast in de personenbelasting, in hoofde van de genieter.

Lees verder ...

Betalingen in cash: nog strenger sedert 1 januari 2014

7.04.2014

In het kader van de anti-witwaswetgeving worden de beperkingen voor betalingen in cash steeds strenger. Sinds 16 april 2012 is het verboden om cash betalingen te ontvangen indien de totale prijs van de transactie meer bedraagt dan  € 5.000.

Lees verder ...

De gewone investeringsaftrek voor KMO-vennootschappen is tijdelijk terug

7.04.2014

De gewone investeringsaftrek voor KMO-vennootschappen wordt tijdelijk heringevoerd, van 01 januari 2014 tot 31 december 2015. Deze gewone investeringsaftrek is dan enkel van toepassing voor vennootschappen die als KMO worden beschouwd volgens de criteria van balanstotaal (€ 3.650.000), omzet (€ 7.300.000) en personeelsbestand (50/100).

Lees verder ...