Archief voor 2016

Interne meerwaarden: mogelijke wijziging in belastingheffing vanaf 01/01/2017

15.12.2016

In de laatste begrotingsgesprekken werd voorgesteld om de techniek van de interne meerwaarden anders te benaderen, waardoor deze niet langer volledig belastingvrij kan worden toegepast. Hier moet wel worden opgemerkt dat deze wijziging nog geen wet is, waardoor het onzeker is of de wijziging reeds vanaf 01/01/2017 zal ingaan.

Lees verder ...

Vrijstelling van klantenlisting voor kleine ondernemingen

8.12.2016

De klantenlisting is een lijst van de Belgische btw-nummers van uw klanten aan wie uw onderneming goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (excl. btw). Klanten die enkel vrijgestelde handelingen verrichten en die toch over een btw–nummer beschikken, moeten niet worden opgenomen. De klantenlisting moet elk jaar ingediend worden voor 31 maart, of bij stopzetting, binnen de drie maanden na het verlies van de hoedanigheid als btw–belastingplichtige.

Lees verder ...

Nieuw alternatief bewijs voor intracommunautair goederenvervoer

5.12.2016

Intracommunautaire leveringen zijn leveringen vanuit België naar een andere lidstaat binnen de Europese Unie. Om de vrijstelling van btw op de intracommunautaire levering te kunnen genieten, moet de verkoper te allen tijde kunnen bewijzen dat de goederen daadwerkelijk de landsgrenzen hebben verlaten. Daarbij kan het bewijs slechts geleverd worden door een geheel van bewijsmiddelen, waardoor een enkele verkoopfactuur niet afdoende bewijskracht heeft.

Lees verder ...

Gewijzigde btw – regels voor kantines van vrijgestelde belastingplichtigen vanaf 01/01/2017

1.12.2016

Het verschaffen van spijzen en drank voor het verbruik ter plaatse is een dienst onderworpen aan btw, ongeacht of de exploitant handelt met of zonder winstoogmerk. Belastingplichtigen die zijn vrijgesteld onder art. 44, §2 W.BTW kunnen echter ook deze handelingen, die in principe onderworpen zijn aan btw, onder strikte voorwaarden toch laten vrijstellen.

Lees verder ...

Elektronische factuur aan de Vlaamse overheid: verplicht vanaf 01/01/2017

28.11.2016

Vanaf 1 januari 2017 is iedereen die aan de Vlaamse overheid factureert, verplicht om een elektronische factuur aan te leveren. Facturen aan de federale overheid worden pas vanaf eind 2017 verplicht elektronisch, maar toch doet u er goed aan om hier alvast op te anticiperen. Een elektronische factuur is niet louter een eenvoudige PDF, maar moet verzonden worden via een vaste standaard in XML UBL2.1– formaat.

Lees verder ...

BTW op reclameteksten op wagens

22.11.2016

De btw–administratie beschouwde het aanbrengen van reclameteksten en andere publiciteit op wagens tot voor kort als een autokost, die onderhevig was aan de aftrekbeperking van maximaal 50% volgens art. 45 §2, eerste lid W.BTW.

Lees verder ...

Bijzondere liquidatiereserve aanslagjaar 2014

14.09.2016

Bij het invoeren van de liquidatiereserve werd een overgangsmaatregel in het leven geroepen waarbij een bijzondere liquidatiereserve kon worden aangelegd voor aanslagjaren 2013 en 2014.  

Lees verder ...

Vrijgestelde meerwaarden op bedrijfsvoertuigen

12.09.2016

Als algemene regel  geldt dat meerwaarden op de realisatie van vaste activa belastbaar zijn aan het normale tarief. Om de aankoop van milieuvriendelijke bedrijfswagens te stimuleren bestaat er een bijzondere vrijstelling op gerealiseerde meerwaarden op bedrijfsvoertuigen die geldt voor alle ondernemingen, zowel voor natuurlijke personen als vennootschappen mits naleving van een aantal voorwaarden.

Lees verder ...

Werk in onroerende staat aan onroerende goederen met gemengd gebruik

7.09.2016

Onder werk in onroerende staat (hierna WOS) moet worden verstaan, het bouwen, verbouwen, afwerken inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen, en het geheel of ten dele afbreken van een uit zijn aard onroerend goed, evenals de handeling die er in bestaat een roerend goed te leveren en zodanig aan te brengen aan een onroerend goed, dat het onroerend uit zijn aard wordt. Dit betreft het WOS zoals bepaald in art. 19, §2. Daarnaast worden ook bedoeld de handelingen die met WOS gelijkgesteld worden, zoals bepaald in art. 20, §2 KB 1.

Lees verder ...

BTW op prestaties aan de overheid

6.09.2016

Als algemene business to business (B2B) regel geldt dat de btw opeisbaar is vanaf de datum van uitreiking van de factuur, de datum van betaling en uiterlijk de 15e van de maand volgend op de maand van de levering of dienst. Bijgevolg moet u de btw voorfinancieren zolang u geen betaling van uw klant ontvangen heeft. De overheid is veelal een slechte betaler, waardoor u de btw over de prestaties aan de overheid over een lange periode zou moeten voorfinancieren. Om deze situatie te vermijden gelden specifieke regels voor business to government (B2G) transacties.

Lees verder ...

Werk in onroerende staat aan en leveringen van nieuwe schoolgebouwen: 6% BTW

30.08.2016

Met ingang van 1 januari 2016 is het BTW – tarief voor werken in onroerende staat aan schoolgebouwen, met uitsluiting van de reiniging in het kader van huishoudelijk onderhoud ter bevordering van de netheid van het gebouw, gedaald van 21% naar 6%. De maatregel beoogt werken aan schoolgebouwen die hoofdzakelijk worden gebruikt door een onderwijsinstelling die deze heeft opgericht, aangekocht of huurt voor het verstrekken van vrijgesteld onderwijs zoals bedoeld in art. 44, §2, 4° a W.BTW.

Lees verder ...

Aangepaste bedragen kilometervergoeding 1 juli 2016 tot 30 juni 2017

19.08.2016

Werknemers die met de eigen wagen beroepsmatige verplaatsingen maken, kunnen van de werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. Daarbij kan de werknemer ofwel zijn werkelijke kosten bewijzen, of gebruik maken van het algemeen forfait. De terugbetaling kadert in het begrip “kosten eigen aan de werkgever” en is bijgevolg niet belastbaar en evenmin onderworpen aan sociale bijdragen.

Lees verder ...

Dienstencheques fiscaal optimaliseren

17.08.2016

De dienstencheque is een bekend fenomeen waarbij een werknemer van een erkende onderneming kan worden betaald voor huishoudelijk werk. Daarbij kan u in het Vlaams Gewest een fiscaal voordeel genieten onder de vorm van een belastingvermindering van 30%. Het maximaal bedrag waarop u een fiscaal voordeel kan genieten is evenwel beperkt tot € 1.410,00 per jaar (voor aanslagjaar 2017 – inkomstenjaar 2016).

Lees verder ...

Kostenvergoeding voor thuiswerk

27.07.2016

Als werkgever wilt u uw medewerkers de mogelijkheid bieden om te telewerken, of met andere woorden, te werken vanop het thuisadres. U kan daarbij zelf tegemoet komen in de kosten van de computer en / of internetaansluiting, of wanneer de werknemer een privécomputer en – internet gebruikt voor het werk, een belastingvrije onkostenvergoeding toekennen.

Lees verder ...

Nieuwe tolerantie voor het vormen van een btw–eenheid

9.06.2016

Vanaf 1 juni 2016 moet na herhaaldelijk uitstel verplicht btw worden aangerekend op bestuurdersmandaten uitgeoefend door rechtspersonen. Er moet echter geen btw aangerekend worden wanneer het mandaat wordt uitgeoefend door natuurlijke personen, ondernemingen onderworpen aan de vrijstellingsregeling “kleine onderneming”  of wanneer het systeem van de btw–eenheid wordt toegepast. Samen met de administratieve beslissing betreffende de btw op bestuurdersmandaten uitgeoefend door rechtspersonen werd een nieuwe tolerantie ingevoerd bij het vormen van een btw–eenheid. 

Lees verder ...

Schenking van geldbeleggingen en effecten met voorbehoud van vruchtgebruik voor Nederlandse notaris

28.04.2016

Schenkingen van roerende goederen kunnen – behoudens de gevallen van onrechtstreekse schenkingen en handgiften – uitsluitend geschieden bij notariële akte. Wanneer roerende goederen worden geschonken door personen die in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de schenking het langst in het Vlaams Gewest hebben gewoond, kan deze schenking gebeuren aan het verlaagde (vlak) tarief van 3% (in rechte lijn en tussen partners) of 7% (andere gevallen). Vlaanderen heeft evenwel een gunsttarief (0%) ingevoerd voor de zogenaamde bedrijfsschenking (familiale ondernemingen en vennootschappen)

Lees verder ...

To liquidate or not to liquidate: de liquidatiebelasting

19.04.2016

De liquidatiebelasting is niet langer een onbekend fenomeen: de vennootschap betaalt 10% belasting op de aangelegde liquidatiereserve en is bij vereffening geen bijkomende belasting verschuldigd. Wanneer de vennootschap geen liquidatiereserve had aangelegd, was er 27% roerende voorheffing verschuldigd op het resterende actief na betaling van de schulden.  

Lees verder ...

Hoger fiscaal aftrekbaar bedrag maaltijdcheques

5.04.2016

Maaltijdcheques zijn een van de meest voorkomende extralegale voordelen in België. Vanaf 1 januari 2016 werd niet enkel de papieren versie van de maaltijdcheque afgeschaft, waardoor deze nu enkel nog elektronisch kan verkregen worden, maar werd het fiscaal aftrekbaar bedrag voor de vennootschap opgetrokken van € 1,00 naar € 2,00 per cheque.

Lees verder ...

Geldige factuur voor btw–doeleinden

24.03.2016

Een factuur voor btw–doeleinden is slechts geldig wanneer deze enkele wettelijk verplichte vermeldingen bevat. Een ongeldige factuur brengt het recht op aftrek in gedrang. Wanneer u zelf foutief opgemaakte facturen uitreikt, riskeert u bovendien een administratieve boete van minimaal €25,00 per foutieve factuur (lijst van niet–proportionele geldboeten). U doet er bijgevolg altijd goed aan uw facturen te controleren.

Lees verder ...

Speculatiebelasting

23.02.2016

Na de verhoging van de beurstaks van 0,25% naar 0,27% op elke beurstransactie geldt vanaf 1 januari 2016 een speculatiebelasting op meerwaarden op aandelen. Voortaan worden particulieren belast op speculatieve meerwaarden wanneer deze binnen 6 maanden na aankoop van het product worden gerealiseerd.

Lees verder ...

Flexi-jobs en fiscaal voordelige overuren in de horeca

18.02.2016

Als tegemoetkoming voor het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) kunnen alle horecazaken vanaf december 2015 gebruik maken van “flexi-jobs”, een nieuwe steunmaatregel voor de horecasector.  De regeling is echter niet beperkt tot zaken met een GKS, maar is van toepassing op elke horecazaak. De maatregel is gericht op personen die bij een andere werkgever reeds voor minstens 4/5de zijn tewerkgesteld en na de werkuren nog bijkomend willen bijklussen. Concreet probeert de regeling het zwartwerk in de sector verder aan te pakken.

Lees verder ...

Bijzondere rekening BTW: 15% boete van rechtswege

15.02.2016

Elke BTW-plichtige die periodieke BTW-aangiften indient heeft een rekening-courant bij de BTW-administratie te Brussel. Deze rekening geeft weer of u al dan niet een BTW-schuld of -tegoed heeft. Een BTW-schuld moet altijd ten laatste op de 20ste van de maand volgend op het belastbaar tijdperk worden betaald. Bij niet-tijdige betaling is een wettelijke intrest van 0,8% per maand op de openstaande bedragen verschuldigd. 

Lees verder ...

Statutenfraude en potentiële financiële gevolgen

12.02.2016

Statutenfraude is een nieuwe vorm van oplichting bij bedrijven. Concreet laten personen die vreemd zijn aan de onderneming via een valse algemene vergadering een uittreksel van de notulen van de algemene vergadering en/of de Raad van Bestuur van de vennootschap in het Belgisch Staatsblad publiceren, waarin zij als nieuwe zaakvoerder, bestuurder of gedelegeerd bestuurder worden benoemd.

Lees verder ...

Renovatiewerken aan BTW-tarief 6% : 5 jaar wordt 10 jaar vanaf 12.02.16

10.02.2016

Het is genoegzaam bekend dat renovatiewerken aan onroerende goederen kunnen gebeuren aan het verlaagd BTW-tarief van 6%. Vanaf 11.02.16 wijzigt de ouderdomsvereiste. Tot eind dit jaar bedraagt de ouderdomsvereiste van de woning, om te kunnen factureren tegen 6% BTW, vijf jaar. Vanaf 12.02.16 wordt deze termijn op tien jaar gebracht.

Lees verder ...

Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende kleine ondernemingen

19.01.2016

Startende ondernemingen, zijnde rechtspersonen en eenmanszaken die sinds minder dan 48 maanden ingeschreven zijn in de KBO, kunnen sinds 1 augustus 2015 een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing verkrijgen. Deze vrijstelling geldt totdat de termijn van 48 maanden bereikt is.

Lees verder ...

Verlaagd minimum gegarandeerd rendement op aanvullend pensioen vanaf 1/01/2016

18.01.2016

De regering heeft met ingang van 1 januari 2016 het minimum rendement op gestorte premies voor wettelijk aanvullend pensioen laten zakken. Voor werkgevers is dit een goede zaak, aangezien zij het minimum rendement moeten garanderen en bijgevolg het verschil tussen het werkelijk en het gegarandeerd rendement steeds moeten bijpassen.

Lees verder ...

Belastbaar feit en opeisbaarheid van BTW: met ingang van 01/01/2016.

15.01.2016

Met ingang van 01/01/2013 maakte een voorschotfactuur de BTW niet meer opeisbaar. Ondertussen werden een aantal tussenregelingen ingevoerd die moeilijk werkbaar waren. Daarom werd nu met ingang van 01/01/2016  een regeling uitgewerkt waarbij de factuur weer een centrale rol speelt en die heel wat duidelijker is en weer afstemt met de praktijk.

Lees verder ...

Aangifteplicht betalingen naar belastingparadijzen

14.01.2016

Vennootschappen zijn gehouden om jaarlijks aangifte te doen van alle betalingen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks hebben gedaan aan personen die gevestigd zijn in een belastingparadijs. De aangifte is slechts verplicht wanneer de som van deze bedragen het minimum van € 100 000,00 bereikt. De aangifteplicht staat los van enige criminele feiten en betreft elke mogelijke betaling, waaronder de betaling van een factuur.

Lees verder ...

Vrijstelling werkgeversbijdrage bij eerste aanwervingen

12.01.2016

Vanaf 1/01/2016 kan een nieuwe werkgever voor de aanwerving van de eerste werknemer een volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdrage RSZ verkrijgen. Daarvoor moet de aanwerving tussen 1/01/2016 en 31/12/2020 plaatsvinden. De vrijstelling is levenslang verworven. De vrijstelling wordt niet verleend wanneer de nieuwe werknemer een werknemer vervangt die in de loop van de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam was.

Lees verder ...

Nieuwe regels witte kassa

11.01.2016

Een geregistreerde kassa (GKS), de zogenaamde witte kassa, was tot voor 1 januari 2016 verplicht wanneer 10% van de omzet bestond uit de consumptie van maaltijden ter plaatse exclusief dranken bij restaurant – en cateringdiensten. Met ingang van 1 januari 2016 is een geregistreerde kassa verplicht wanneer de omzet uit de consumptie van maaltijden, exclusief dranken en btw, ter plaatse minstens € 25 000,00 exclusief btw bedraagt. De nieuwe regel beperkt zich niet langer enkel tot de horeca, maar wordt uitgebreid naar elke onderneming.

Lees verder ...

Autosaloncondities goed voor uw voordeel van alle aard op bedrijfswagen

10.01.2016

Het voordeel van alle aard op uw bedrijfswagen wordt bepaald door de CO² uitstoot, de periode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig en de cataloguswaarde van het voertuig. De cataloguswaarde is de prijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en de werkelijk betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting of vermindering. Kortingen of verminderingen die iedereen kan genieten, mogen wel in mindering gebracht worden.

Lees verder ...

Verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen bij KMO’s

3.01.2016

De regering heeft een verhoogde investeringsaftrek ingevoerd voor digitale investeringen bij KMO’s. Dit geldt zowel voor eenmanszaken als voor KMO-vennootschappen (die voldoen aan de criteria “kleine” vennootschap van het vennootschapsrecht). De verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen bedraagt 13,5 % van de aanschaffingswaarde der investering. Het gaat daarbij altijd om een eenmalige aftrek; keuze voor een gespreide aftrek is niet mogelijk.

Lees verder ...