Archief voor 2017

Schuldcompensatie FOD Financiën en RSZ

21.12.2017

Wanneer een belastingplichtige recht heeft op een terugbetaling  van fiscale tegoeden (inkomstenbelasting, btw, …) en tegelijkertijd nog een openstaande fiscale schuld heeft , mag de fiscus sinds 2005 het bedrag dat zij u normaal moet (terug)betalen gebruiken om de openstaande schuld aan te zuiveren. 

Lees verder ...

LEI-code voor vennootschappen met beleggingen : verplicht vanaf 03/01/2018

19.12.2017

Vanaf januari 2018 worden de nieuwe Europese MIFID II- en MIFIR-regelgevingen van kracht, met als doel de werking en transparantie van de financiële markten te verbeteren. De regelgeving wil door de identificatie van alle contractpartijen op de financiële markten tijdig systeemrisico’s identificeren. Indien uw vennootschap handelt in beursgenoteerde financiële instrumenten, dan moet uw onderneming vanaf 03/01/2018 verplicht over een LEI-code beschikken. Indien deze op die datum niet over een LEI-code beschikt, dan kan er  niet langer gehandeld worden in deze instrumenten.

Lees verder ...

Subsidie voor ecologisch en veilig transport: niet enkel voor de transportsector

18.12.2017

Vlaamse ondernemingen die investeren in de vergroening en verkeersveiligheid van hun vrachtwagens met een MTM van minstens 3,5 ton kunnen vanaf 20 november 2017 een subsidie aanvragen voor de uitgaven gemaakt na 1 januari 2017. De steun bedraagt maximaal 80% op de in aanmerking komende uitgaven, beperkt tot € 3.000 per voertuig en beperkt tot € 100.000 voor de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019 samen.

Lees verder ...

Backservice individuele pensioentoezegging: beter nog in 2017 dan in 2018

15.12.2017

Een individuele pensioentoezegging (IPT) is een aanvullend pensioen voor de bedrijfsleider die wordt afgesloten door de vennootschap met de bedrijfsleider als begunstigde. De vennootschap stort periodiek premies in een pensioenplan, waarbij de bedrijfsleider op het einde van het contract het opgebouwde pensioenkapitaal privé ontvangt na inhouding van een eindtaxatie.

Lees verder ...

Brutobezoldiging van € 36.000 naar € 45.000 vanaf 01/01/2018

14.12.2017

Tot nu toe kon een fiscale KMO van het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting genieten wanneer zij onder andere een bezoldiging van minstens € 36.000 aan een bedrijfsleider toekende of, indien de belastbare winst lager is dan dit bedrag, tot dit lager bedrag. Vanaf 2018 wordt deze grens opgetrokken tot € 45.000.

Lees verder ...

Aanvullend pensioen voor zelfstandigen: uitbreiding vanaf 2018?

12.12.2017

Bedrijfsleiders kunnen op vandaag naast een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en pensioensparen ook via een IPT (Individuele PensioenToezegging) in hun vennootschap bijkomend pensioenkapitaal opbouwen in de tweede pensioenpijler. Zelfstandigen die actief zijn als eenmanszaak hebben tot op heden ook de mogelijkheid om een pensioenkapitaal via een VAPZ of pensioensparen op te bouwen, maar kunnen geen IPT afsluiten. Een voorontwerp van wet dat op 6 oktober ll. op de ministerraad werd goedgekeurd zou vanaf 2018 voorzien in een nieuwe regeling waarbij zelfstandigen – eenmansza ...

Lees verder ...

Optimalisatie sociale bijdragen

7.12.2017

Als zelfstandige moet u steeds sociale bijdragen betalen. Deze bijdragen worden sinds 2015 niet langer berekend op de inkomsten van drie jaar terug, maar op de inkomsten van het lopende jaar. Aangezien uw sociale kas op dit moment uw beroepsinkomsten voor 2017 nog niet kan kennen, betaalt u in 2017 dan ook voorlopige bijdragen, gebaseerd op het netto beroepsinkomen van 3 jaar terug. Eenmaal de fiscus uw netto beroepsinkomen van het lopende jaar doorgeeft aan de sociale kas, dan zal deze laatste een regularisatie van uw sociale bijdragen berekenen. Dit gebeurt doorgaans na 2 jaar , waardoo ...

Lees verder ...

Daling voordeel alle aard pc, telefonie en internet vanaf 01/01/2018

4.12.2017

Wanneer u als werknemer of als bedrijfsleider gratis een pc, gsm of tablet krijgt van uw werkgever of  vennootschap, verkrijgt u een voordeel van alle aard. U moet die kosten immers zelf niet langer dragen. Dit voordeel is voor u echter een belastbaar inkomen in de personenbelasting. Een voordeel moet doorgaans op de werkelijke waarde geraamd worden, maar de fiscus voorziet voor de courante zaken forfaitaire bedragen

Lees verder ...

Vrijwillige overuren

30.11.2017

Elke werknemer mag per kalenderjaar tot 100 overuren op vrijwillige basis presteren, ongeacht of hij voltijds of deeltijds werkt. Afhankelijk van de sector kan dit krediet opgetrokken worden tot 360 overuren op jaarbasis. De werknemer beslist zelf of hij deze overuren wil presteren; de werkgever kan dit niet aan de werknemer opleggen, maar kan dit wel weigeren indien hij dit niet wenst.

Lees verder ...

Decembervoorschot btw voor kwartaalaangevers: te betalen uiterlijk op 24/12/2017

11.10.2017

Sinds 01/04/2017 is het voor kwartaalaangevers btw niet langer verplicht om kwartaalvoorschotten btw te betalen. Om gelijkheid met maandaangevers te behouden, is het nu wel verplicht om een ‘decembervoorschot’ te betalen. Het decembervoorschot is een voorschot op de verschuldigde btw over de handelingen van het 4e kwartaal van het kalenderjaar.

Lees verder ...

Financiering voor ondernemers: KMO-cofinanciering

27.09.2017

Ondernemingen die een nieuwe richting willen inslaan, een zaak willen overnemen of gewoon hun bedrijfskapitaal verder willen financieren, vinden hiervoor vaak niet de nodige middelen. Daarbij zijn de gewone investerings- of kaskredieten soms niet de ideale oplossing. In die optiek kan PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen) via bijvoorbeeld de KMO-cofinanciering een interessante oplossing bieden om aan de financieringsbehoefte van ondernemers tegemoet te komen.

Lees verder ...

Inhoudingsplicht RSZ- en fiscale schulden

22.09.2017

Wanneer u als professioneel met aannemers en/of onderaannemers werkt, dient u bijzondere aandacht te vestigen op de inhoudingsplicht bij betalingen. Indien u dit als opdrachtgever of hoofdaannemer niet doet, kan dit en zal dit ernstige gevolgen voor u meebrengen. Let wel: Dit geldt niet voor particulieren.

Lees verder ...

BTW op pro deo-diensten door advocaten en gerechtsdeurwaarders: uitgesteld tot 01/01/2018

18.09.2017

Tot op heden waren zowel pro deo-diensten verricht door advocaten in het kader van de tweedelijnsbijstand als pro deo-diensten verricht door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand onderworpen aan 0% BTW

Lees verder ...

Afschaffing bepaalde gereglementeerde beroepen

13.09.2017

Alvorens u met een zelfstandige handels- of ambachtsactiviteit kan beginnen, moet u de basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen. Sommige beroepen kan u echter pas uitoefenen wanneer u nog een bijkomend bewijs van uw specifieke beroepsbekwaamheid kan voorleggen; dit zijn de zogenaamde “gereglementeerde beroepen”. Deze verplichting geldt ongeacht of u het beroep uitoefent met een eenmanszaak of via een vennootschap en ongeacht of u zelfstandig bent in hoofd- of bijberoep.

Lees verder ...

Zomerakkoord: van tax shift naar tax reform

5.09.2017

De federale regering heeft na stevige onderhandelingen op 26 juli 2017 een belangrijk akkoord bereikt over de begroting en een aantal sociaaleconomische maatregelen. U heeft vast en zeker al gehoord van de langverwachte tariefdaling van de vennootschapsbelasting, maar lang niet alles is rozengeur en maneschijn. Wat mag u onder meer verwachten?

Lees verder ...

Financiering voor startende ondernemers: startlening+

28.06.2017

Startende ondernemers krijgen vaak te kampen met moeilijkheden om hun zaak en ideeën vorm te geven; de bank vindt het risico te groot, de intrest is aan de hoge kant, investeerders willen een deel van de aandelen, …  In die optiek kan PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen) via bijvoorbeeld de startlening+ een interessante oplossing bieden om toch aan de initiële financieringsbehoefte van startende ondernemers tegemoet te komen.

Lees verder ...

Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken

23.06.2017

Ondernemingen die hinder ondervinden wegens openbare werken voor hun deur kunnen tot 30 juni 2017 genieten van de rentetoelage voor kmo’s en de inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen en micro-ondernemingen. Deze maatregelen worden met ingang van 1 juli 2017 vervangen door de hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken.

Lees verder ...

Aangepaste bedragen kilometervergoeding 1 juli 2017 tot 30 juni 2018

19.06.2017

Werknemers die met de eigen wagen beroepsmatige verplaatsingen maken, kunnen van de werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. Daarbij kan de werknemer ofwel zijn werkelijke kosten bewijzen, of gebruik maken van het algemeen forfait. De terugbetaling kadert in het begrip “kosten eigen aan de werkgever” en is bijgevolg niet belastbaar en evenmin onderworpen aan sociale bijdragen.

Lees verder ...

Auteursrechten als alternatieve verloning

6.06.2017

Auteursrechten zijn de inkomsten uit de verkoop van rechten of het toestaan van een gebruiksrecht op een auteursrechtelijk beschermd werk. De auteursrechten worden beschouwd als een roerend inkomen, ook al houden ze verband met de beroepswerkzaamheid, en worden na aftrek van een kostenforfait belast aan 15% roerende voorheffing. In vergelijking met een bezoldiging of een dividend kan het toekennen van auteursrechten fiscaal zeer interessant zijn.

Lees verder ...

Btw-vrijstelling voor occasionele steunverwervende activiteiten

17.05.2017

Het organiseren van een benefietavond, eetfestijn of andere evenementen om de kas van bijvoorbeeld de vrijgestelde lokale sportclub of de school te spijzen, is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van btw. Een nieuwe circulaire brengt verduidelijking in welke mate deze steunverwervende activiteiten als occasioneel en niet-concurrentieverstorend kunnen worden beschouwd, waardoor zij vrij van btw kunnen doorgaan.

Lees verder ...

Funding loss bij vervroegde afbetaling kredieten

4.05.2017

Funding loss betreft het werkelijke financiële verlies dat de bank ondergaat wanneer een lening vervroegd wordt terugbetaald. De bank moet immers onder andere de terugbetaalde som opnieuw en vroeger dan verwacht herbeleggen, er ontstaan administratieve kosten en de resterende verwachte intrest zal niet langer ontvangen worden. Ter compensatie van de funding loss rekent de bank een wederbeleggingsvergoeding aan. Veelal bedraagt die wederbeleggingsvergoeding meer dan de wettelijk bepaalde vergoeding van 6 maanden intrest.

Lees verder ...

Erkenning voor aannemers voor de uitvoering van overheidsopdrachten

26.04.2017

Aannemers die werken uitvoeren in het kader van een overheidsopdracht voor een bedrag exclusief btw hoger dan € 75.000,00 (voor de in een categorie ingedeelde opdrachten) of hoger dan € 50.000,00 (voor de in een ondercategorie ingedeelde opdrachten) moeten ofwel beschikken over een erkenning in de vereiste categorie of ondercategorie ofwel het bewijs leveren dat alle voorwaarden en criteria om een vereiste erkenning in het kader van een concrete opdracht te verkrijgen, vervuld zijn.  

Lees verder ...

Inschrijvingsplicht voor syndici in de Kruispuntbank der Ondernemingen

10.04.2017

Elke vereniging van mede-eigenaars is vanaf 1/04/2017 verplicht de gegevens van haar syndicus in te laten schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van de FOD Economie zodat diens gegevens voor iedereen beschikbaar zijn. Elke belanghebbende kan zo gemakkelijk kennis nemen van de gegevens van de syndicus van een mede-eigendom. Daarnaast kunnen de verenigingen van mede-eigenaars beter geïnformeerd worden als er problemen zouden zijn met een syndicus.

Lees verder ...

Verhoging intresten debestand rekening-courant: 9,27%

2.03.2017

De rekening-courant is een balansrekening waarop de tegoeden van een bedrijfsleider op en de schulden aan zijn vennootschap worden verrekend. Indien de bedrijfsleider meer schulden dan tegoeden ten opzichte van de vennootschap heeft, vertoont de rekening-courant een debetstand. Indien de debetstand een renteloze lening van de vennootschap aan de bedrijfsleider betreft, houdt dit een voordeel voor de bedrijfsleider in, waarop de fiscus een forfaitair intrestpercentage rekent. Dit percentage werd bij koninklijk besluit dd. 20/02/2017 voor inkomstenjaar 2016 vastgesteld op 9,27%, terwijl dit ...

Lees verder ...

Kostendelende vereniging: meldingsplicht voor 31/03/2017

28.02.2017

Een kostendelende vereniging of zelfstandige groepering is een groepering van natuurlijke- of rechtspersonen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, opgericht met het oog op een daling van de beheers- en exploitatiekosten. Deze vereniging laat toe om vrijgestelde en niet-belastingplichtigen bepaalde kosten gemeenschappelijk te groeperen, zonder dat dit een meerkost betekent aan niet-aftrekbare BTW en waarbij een betere kostenbeheersing kan worden gerealiseerd.

Lees verder ...

BTW op pro deo-diensten door advocaten en gerechtsdeurwaarders: 21% BTW vanaf 01/04/2017

24.02.2017

Tot op heden waren zowel pro deo-diensten verricht door advocaten in het kader van de tweedelijnsbijstand als pro deo-diensten verricht door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand onderworpen aan 0% BTW.

Lees verder ...

Afschaffing kwartaalvoorschotten btw vanaf 01/04/2017

21.02.2017

Tot op vandaag moeten kwartaalaangevers telkens uiterlijk op de 20ste van de tweede en de derde maand van het kwartaal een voorschot betalen ten belope van 1/3 van de belastingschuld van het afgelopen kwartaal. Het bijgewerkte koninklijk besluit nr. 1 WBTW van 23/02/2017 voorziet in de afschaffing van deze voorschotregeling met ingang van 1 april 2017. De kwartaalvoorschotten van 20/02/2017 en 20/03/2017 moeten wel nog betaald worden.

Lees verder ...

Tax shelter – investeren in een startende onderneming: attesteren voor 31/03

17.02.2017

Om startende kleine ondernemingen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien voor burgers. Als alle voorwaarden zijn vervuld, kunt u een belastingvermindering van 30% of 45% krijgen van het bedrag dat u in de vennootschap heeft geïnvesteerd. Als verantwoording van de belastingvermindering, moet u een attest kunnen voorleggen dat u door de startende vennootschap voor 31 maart van het jaar na de investering wordt bezorgd.

Lees verder ...

Extra belasting op bedrijfswagens met tankkaart vanaf 01/01/2017

14.02.2017

Werkgevers die een bedrijfswagen ter beschikking stellen van hun werknemers, worden via een verhoging van de verworpen uitgaven belast op 17% van het voordeel van alle aard. Indien zij daarnaast ook de brandstofkosten voor privé gebruik van de werknemer of bedrijfsleider ten laste nemen via een tankkaart of onkostennota, stijgt die verwerping van 17% naar 40% van het voordeel van alle aard toegekend vanaf 01/01/2017.

Lees verder ...

Verhoging belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen aanslagjaar 2018

7.02.2017

Belastingplichtigen die winsten of baten behalen, kunnen tijdens het inkomstenjaar voorafbetalingen doen op de uiteindelijke belastingschuld. Indien er niet genoeg voorafbetalingen worden verricht, wordt er een boete in de vorm van een belastingvermeerdering opgelegd. De belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen wordt berekend a.d.h.v. een percentage op de verschuldigde belasting. Tot op aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016) bedroeg de vermeerdering 1,125% op de verschuldigde belasting. Vanaf aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) wordt dit percentage verhoogd naar 2,25%. 

Lees verder ...

Voortaan kunnen huurovereenkomsten elektronisch geregistreerd worden

31.01.2017

Via het Myrent systeem kunnen alle overeenkomsten inzake huur, onderhuur en overdracht van huur en/of plaatsbeschrijving (artikel 19 W. Reg) elektronisch aangeboden worden voor registratie. Dankzij de nieuwe versie van MyRent kan zowel de gebruiker (na identificatie en authenticatie) als de fiscus de vermelding van de registratie raadplegen. De nieuwe versie van MyRent is beschikbaar vanaf 2 januari 2017.

Lees verder ...