Archief voor 2018

Wijziging inzake de voorafbetalingen 2019

18.12.2018

Ondernemingen die belastbare winsten behalen, dienen in principe belastingen te betalen.  Dit wordt finaal berekend in de aangifte en dient betaald te worden ongeveer 10 à 12 maand na het einde van het belastbaar tijdperk.

Lees verder ...

Decostere Accountancy : ook uw adviseur in vermogensplanning

23.11.2018

Heeft uw schenking onder het nieuwe erfrecht (in werking 01/09/2018) nog dezelfde gevolgen/waarde als onder het oude erfrecht? Indien niet, kan u nog actie ondernemen? Wat zijn de concrete gevolgen van schenkingen gedaan vóór 01/09/2018 op twee verschillende tijdstippen.

Lees verder ...

Optiestelsel onroerende verhuur met btw vanaf 01/01/2019

12.11.2018

Op vandaag is de onroerende verhuur een dienst die vrijgesteld is van btw, waardoor de verhuurder de btw op kosten in verband met dit onroerend goed niet in aftrek kan nemen.

Lees verder ...

Omvorming rechtbank van koophandel naar ondernemingsrechtbank

9.11.2018

Door de modernisering van het ondernemingsrecht werd de rechtbank van koophandel op 1 november 2018 omgevormd tot de ondernemingsrechtbank. 

Lees verder ...

Decembervoorschot btw voor kwartaalaangevers: te betalen uiterlijk op 24/12/2018

4.11.2018

Sinds 01/04/2017 is het voor kwartaalaangevers btw niet langer verplicht om kwartaalvoorschotten btw te betalen. Om gelijkheid met maandaangevers te behouden, is het wel verplicht om een 'decembervoorschot' te betalen.

Lees verder ...

Brexit Impact Scan

3.10.2018

De Brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten, is voorlopig voorzien voor 29/03/2019. 

Lees verder ...

Afschaffing basiskennis bedrijfsbeheer in Vlaanderen vanaf 1 september 2018

21.09.2018

Wanneer u voor 1 september 2018 een onderneming wou beginnen, moest u via een getuigschrift of relevante ervaring kunnen aantonen dat u over de nodige kennis beschikt om een bedrijf te kunnen opstarten en het dagelijks beheer in handen te nemen.

Lees verder ...

Nieuwe regelgeving registratiebelasting bij aankoop van de enige gezinswoning in het Vlaamse Gewest

11.09.2018

Indien u voor 1 juni 2018 een woning in het Vlaamse Gewest kocht, dan betaalde u standaard 10% registratiebelasting op de aankoopprijs. Bedroeg het kadastraal inkomen van de woning maximaal € 745, dan kon u van het verlaagde tarief van 5% genieten.

Lees verder ...

UBO-register: deadline 31/03/2019

4.09.2018

Het UBO-register (ultimate beneficial owner of uiteindelijk begunstigde) is een nieuw register met als doel de uiteindelijk begunstigde van een vennootschap of een andere juridische entiteit te identificeren, ook wanneer dat vermogen in complexe juridische constructies is onderverdeeld.

Lees verder ...

Verhoging vrijgestelde bedragen sociale voordelen

29.08.2018

Bepaalde geschenken aan werknemers worden niet als loon beschouwd, maar als een sociaal voordeel. Deze geschenken zijn niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing of sociale bijdragen, waardoor dit een interessant cadeautje voor de werknemer kan zijn

Lees verder ...

Nieuw beleid inzake btw-boetes

24.08.2018

De btw-wetgeving kent een resem aan boetes op allerhande overtredingen. De belastingplichtige kan daarbij steeds een gemotiveerd verzoek tot kwijtschelding van deze boetes indienen. De administratie beslist dan of zij de boete geheel, gedeeltelijk of helemaal niet zullen kwijtschelden

Lees verder ...

Daling voordeel alle aard woning: van factor 3,8 naar 2

22.08.2018

Wanneer een vennootschap gratis een woning aan de bedrijfsleider of een personeelslid ter beschikking stelt, dan verkrijgt de genieter een belastbaar voordeel van alle aard. De administratie staat toe dat dit voordeel geraamd wordt op basis van een forfaitaire formule.

Lees verder ...

BTW op pro deo-diensten door advocaten en gerechtsdeurwaarders: uitgesteld voor onbepaalde duur

21.08.2018

Tot op heden waren zowel pro deo-diensten verricht door advocaten in het kader van de tweedelijnsbijstand als pro deo-diensten verricht door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand onderworpen aan 0% BTW.

Lees verder ...

Aangepaste bedragen kilometervergoeding 1 juli 2018 tot 30 juni 2019

8.07.2018

Werknemers die met de eigen wagen beroepsmatige verplaatsingen maken, kunnen van de werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. Daarbij kan de werknemer ofwel zijn werkelijke kosten bewijzen, of gebruik maken van het algemeen forfait.

Lees verder ...

Pensioensparen in 2018: € 960 of € 1.230?

2.07.2018

Pensioensparen klinkt u ondertussen niet langer onbekend in de oren: u bouwt een aanvullend pensioen op en geniet ondertussen een belastingvoordeel op de gestorte som. Nadat het maximaal te storten bedrag enkele jaren vastlag op € 940, kan u vanaf 2018 niet alleen € 960 storten, maar ook kiezen voor het verhoogde plafond van € 1.230

Lees verder ...

Nieuwe plaatsbepalingsregels inzake btw voor B2B goederenvervoer vanaf 23/11/2017

26.06.2018

Goederenvervoerdiensten en daarmee samenhangende diensten vinden in een B2B-situatie in principe steeds plaats daar waar de ontvanger van de dienst is gevestigd. Hierop bestaan echter enkele afwijkingen, die inmiddels door een recente wijziging van KB nr. 57 W.BTW werden aangepast en sinds 23/11/2017 van kracht zijn. Een circulaire van 31/05/2018 brengt verduidelijking.

Lees verder ...

BTW op online kans- en geldspelen: opnieuw vrijgesteld vanaf 22/05/2018

20.06.2018

Online kans- en geldspelen, andere dan loterijen, waren sinds 1 augustus 2016 onderworpen aan btw. Daardoor maakte de federale overheid de online kans- en geldspelen duurder dan de fysieke variant, terwijl deze bevoegdheid bij de Gewesten ligt en niet bij de federale overheid

Lees verder ...

Belastingvrij dividend tot € 640 per jaar

13.06.2018

De toekenning van een standaard dividend aan natuurlijke personen is op vandaag steeds onderworpen aan 30% roerende voorheffing. Vanaf 1 januari 2018 kan elke belastingplichtige de ingehouden roerende voorheffing op de eerste € 640 dividend recupereren.

Lees verder ...

Tax shelter voor startende ondernemingen: nu ook voor bedrijfsleiders

3.05.2018

Natuurlijke personen die intekenen in het kapitaal van een startende KMO kunnen een  belastingvermindering in de personenbelasting van 30% verkrijgen bij een intekening in een startende KMO, en een belastingvermindering van 45% bij een investering in een startende micro-onderneming

Lees verder ...

GDPR

26.03.2018

De nieuwe Europese wetgeving GDPR wil de privacy van de burger beter beschermen. Wat betekent dit concreet, en wat is de impact ervan op gebruikers en bedrijven? Een kort overzicht van de algemene lijnen.

Lees verder ...

Onvoldoende of niet voorafbetalen wordt een pak duurder voor vennootschappen

20.03.2018

Vennootschappen die belastbare winsten behalen, dienen in principe vennootschapsbelasting te betalen.  Deze wordt finaal berekend in de aangifte vennootschapsbelasting en dient betaald te worden ongeveer 10 à 12 maand na het einde van het boekjaar.  De overheid wenst echter deze verschuldigde belastingen sneller te innen en past daarom een belastingvermeerdering toe wanneer een vennootschap te weinig of geen voorafbetalingen uitvoert.  Kleine vennootschappen worden evenwel gedurende de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting vrijgesteld van de vermeerdering.

Lees verder ...

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen : opgelet met overschrijding jaaromzet

13.03.2018

Ondernemingen met een jaaromzet van maximaal € 25.000 kunnen inzake btw opteren voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Deze optie zorgt ervoor dat de kleine onderneming geen periodieke btw-aangiften meer hoeft in te dienen, op verkopen geen btw moet aanrekenen en in bepaalde gevallen dient ook geen jaarlijkse klantenlisting meer ingediend te worden. De keerzijde van de medaille is dat de btw op aankoopfacturen niet kan gerecupereerd worden.  Deze regeling betekent voor veel kleine ondernemingen een grote vereenvoudiging. U moet wel steeds de omzet nauwlettend in het oog ...

Lees verder ...

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen vanaf 01/07/2018

7.03.2018

Het gemiddelde pensioen voor een zelfstandige bedraagt ongeveer € 900 per maand. Indien u een groter aanvullend pensioen wenst, denkt u wellicht al snel aan het klassieke pensioensparen of een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen). Terwijl bedrijfsleiders daarbovenop via hun vennootschap een IPT (Interne PensioenToezegging) kunnen afsluiten om een extra pensioenkapitaal op te bouwen, kunnen zelfstandigen die actief zijn via hun eenmanszaak hier niet van genieten. Om tegemoet te komen aan deze ongelijkheid heeft de wetgever recent in een nieuwe regeling voorzien, waarbij zelfs ...

Lees verder ...

Logiessubsidie

19.01.2018

Toerisme Vlaanderen wil met de logiessubsidie uitbaters graag een duwtje in de rug geven bij de verdere uitbouw van kwalitatieve logies in Vlaanderen.

Lees verder ...

Projectsteun voor innovaties in de landbouw

16.01.2018

Het Departement Landbouw en Visserij (VLIF) wil met deze projectsteun innovaties op het vlak van productie, verwerking en verkoop van landbouwproducten stimuleren. Deze subsidie vormt een aanvulling op de gewone VLIF-investeringssteun.

Lees verder ...

Pendelfonds: subsidie voor duurzaam woon-werkverkeer: deadline 29/01/2018

8.01.2018

De Vlaamse Overheid wil de alsmaar groter wordende verkeershinder tegengaan door onder andere via het Pendelplan meer in te zetten op duurzaam verkeer. Een onderdeel hiervan betreft het Pendelfonds, dat voorziet in een subsidie voor bedrijven die investeren in een verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar duurzame vervoermiddelen.

Lees verder ...