print this page

Projectsteun voor innovaties in de landbouw

16.01.2018

Het Departement Landbouw en Visserij (VLIF) wil met deze projectsteun innovaties op het vlak van productie, verwerking en verkoop van landbouwproducten stimuleren. Deze subsidie vormt een aanvulling op de gewone VLIF-investeringssteun.


Voor wie?

De projectsteun is bedoeld voor elke landbouwer, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die landbouwactiviteiten uitvoert in het Vlaamse Gewest en:

  • die op het moment van de aanvraag als landbouwer geïdentificeerd is bij de VLIF
  • die aangesloten is bij een sociale kas voor zelfstandigen
  • die sociaal verzekerd is op basis van de landbouwactiviteiten
  • waarvan de landbouwactiviteiten bekend zijn bij de Administratie der Directe Belastingen
  • waarvan de  landbouwactiviteiten, nl. het kweken, opkweken of telen van landbouwproducten, een hoofdactiviteit zijn van de onderneming
  • waarbij in het geval van een natuurlijk persoon – landbouwer maximum een halftijdse job uitgeoefend wordt als werknemer in loonverband


Waarvoor?

Projecten waarvan de kosten verbonden aan de innovatieve onroerende en roerende investeringen, software en sturingsprogramma’s minstens € 25.000 bedragen, komen in aanmerking van de projectsteun voor innovaties in de landbouw.

Meer bepaald komen de volgende projecten in aanmerking:

  • Innovatieve onroerende en roerende investeringen zoals gebouwen, installaties, machines en uitrusting
  • De ontwikkeling of verwerving van software en sturingsprogramma’s verbonden aan de innovatieve (on)roerende investering
  • De algemene kosten verbonden aan de bovenvermelde verrichtingen, zoals onderzoeks-, studie- en begeleidingskosten en resultaatmeting. Begeleidingskosten komen eveneens in aanmerking van de projectsteun.


Innovatieve investeringen zijn investeringstypes die niet voorkomen in deze lijst. Indien het investeringstype wel voorkomt op de lijst, maar de uitvoering zelf innovatief is, dan kan deze investering ook als een innovatieve investering aangemerkt worden.

Indien de investering geen innovatief karakter heeft, komt deze mogelijks wel nog in aanmerking voor de reguliere VLIF-steun voor land- en tuinbouwbedrijven, zie de limitatieve lijst.

Enkel de uitgaven binnen een periode van 3 jaar vanaf de kennisgeving van de selectie van het project kunnen in aanmerking komen van deze subsidie.


Hoeveel?

Het maximum steunbedrag is beperkt tot 40% van de uitgaven, met een absoluut maximum van € 200.000 per aanvraag. De subsidie bestaat uit een kapitaalpremie die in een schijf uitbetaald wordt.


Wanneer?

De indienperiode loopt van 2 januari 2018 tot en met 31 maart 2018, waarbij de subsidie via dit formulier op het e-loket moet opgeladen worden. Uw dossierbeheerder kan u hier steeds in bijstaan.
 

Terug naar het overzicht