print this page

UBO-register: deadline 31/03/2019

04.09.2018

Het UBO-register (ultimate beneficial owner of uiteindelijk begunstigde) is een nieuw register met als doel de uiteindelijk begunstigde van een vennootschap of een andere juridische entiteit te identificeren, ook wanneer dat vermogen in complexe juridische constructies is onderverdeeld. Vennootschappen, vzw’s, stichtingen en burgerlijke maatschappen met maatschappelijke zetel in België zullen verplicht hun aandeelhouders met vermelding van hun aandelenpercentage in dit register moeten vermelden.
 
 
Uiteindelijk begunstigde
 
De uiteindelijk begunstigde is volgens de wet “de natuurlijke persoon die de uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over de cliënt of de lasthebber van de cliënt en/of de natuurlijke persoon voor wiens rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan.” 
 
Bijgevolg moeten de volgende personen in het UBO-register worden opgenomen met vermelding van hun aandelenpercentage in de juridische entiteit:
 
Voor vennootschappen:
 1. De natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap houden;

  Een belang gehouden door een vennootschap die onder zeggenschap staat van één of meerdere natuurlijke personen, of van meerdere vennootschappen die onder zeggenschap staan van dezelfde natuurlijke personen, van meer dan 25% van de aandelen of van het kapitaal van de vennootschap, geldt ook als indicatie van een toereikend onrechtstreeks belang.

  Zo kan het zijn dat een persoon A 100% van vennootschap B in handen heeft, die op haar beurt 100% van vennootschap C bezit. In dit geval zal zowel vennootschap B als C de natuurlijke persoon A als uiteindelijk begunstigde in het UBO-register moeten registreren.
   
 2. De natuurlijke personen die zeggenschap hebben over deze vennootschap via andere middelen;
   
 3. De natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de bedoelde personen is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde personen de uiteindelijk begunstigden zijn.
 
Voor vzw’s en stichtingen:
 1. de leden van de raad van bestuur;
 2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging of stichting;
 4. de stichters van een stichting;
 5. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
 6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijk zeggenschap over de vereniging of stichting uitoefent.
 
Voor trusts, fiduciën en andere vergelijkbare juridische constructies:
 1. de oprichter; 
 2. de fiduciebeheerders of trustees;
 3. de eventuele protector;
 4. de begunstigden, of wanneer de personen die de begunstigden van de fiducie of van de trust zijn, nog niet werden aangeduid, de categorie van personen in wier hoofdzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is; 
 5. elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijk zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent.

 
Anti-witwas en strijd tegen financiering van terrorisme
 
Het UBO-register kadert in de Europese richtlijn rond anti-witwas en de strijd tegen de financiering van terrorisme. Bijgevolg is elke lidstaat verplicht om een UBO-register in te voeren dat andere lidstaten ook zullen kunnen raadplegen. Op die manier zal de Belgische fiscus makkelijker zien van welke ondernemingen in de Europese Unie u aandelen bezit. Aangezien het UBO-register geen waarde van de aandelen bevat, kan de fiscus hier echter niet de werkelijke omvang van uw vermogen nagaan.
 
 
Uw vermogen openbaar?
 
Naast de fiscus kan ook elke gewone burger het UBO-register raadplegen, waarbij wegens bescherming van de privacy bepaalde persoonsgegevens niet zichtbaar zullen zijn. Indien de openbaarmaking voor u als uiteindelijk begunstigde een onevenredig risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie zou inhouden, kan u evenwel om geheimhouding van de data verzoeken. 
 
 
Deadline 31/03/2019
 
De bepalingen inzake het UBO-register treden in werking op 31/10/2018. Elke wijziging van de uiteindelijk begunstigde moet normaal binnen de maand in het register worden opgetekend. Aangezien dit zou betekenen dat elke onderneming bij de eerste registratie hiervoor slechts 1 maand de tijd zou hebben, werd de termijn voor de eerste registratie van de uiteindelijke begunstigde verlengd tot 31/03/2019. De mededelingsplicht ligt steeds bij de vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trusts en fiduciën en niet bij de uiteindelijk begunstigde zelf.
 
Ondernemingen die de gegevens niet of niet volledig in het UBO-register optekenen, riskeren een boete van € 250 tot maximaal € 50.000. Daarbij kunnen de bestuurders van de vennootschap persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. U als onderneming of andere meldingsplichtige doet er dus best aan om vanaf de inwerkingtreding tijdig alle gegevens aan het UBO-register te melden. 
 
Niettemin het UBO-register op dit moment nog niet actief is, kan u zich hier wel reeds op voorbereiden. U kan nu immers al bepalen wie de uiteindelijk begunstigden van uw organisatie zijn, alsook van alle juridische entiteiten waarvan uw uiteindelijke begunstigden gebruikmaken om zeggenschap over uw organisatie uit te oefenen. Uw dossierbeheerder kan u hierin bijstaan.
 
 

Terug naar het overzicht