Bijklussen in 2021

Boekhouding & fiscaliteit

Het Grondwettelijk Hof heeft de bestaande regelingen vernietigd in 2020, met behoud van de vernietigde bepalingen voor de activiteiten tot 31.12.2020. Dit kon u lezen in het artikel over de bijkluswet van 31.05.2020

Vanaf 1.01.2021 is er heel wat veranderd.

Verenigingswerk

De regeling voor het verenigingswerk werd vervangen door een maatregel die enkel voor de sportsector geldt. Er is  een afzonderlijke belasting tegen 20%, maar vermits er een kostenforfait is van 50%, komt dit neer op 10% te betalen belasting.

Voor de club is er een sociale bijdrage verschuldigd, een solidariteitsbijdrage, van 10%.

Het betreft hier een tijdelijke regeling enkel voor 2021.

Andere sectoren hebben geen specifiek kader meer en dus geen gunstregeling.

Verder moet de verenigingswerker minstens 18 jaar oud zijn en moet hij/zij naast zijn verenigingswerk gewoonlijk en hoofdzakelijk een beroepswerkzaamheid uitoefenen.

Er geldt een maximum ingeschreven aantal uur van gemiddeld 50 uur per maand (per kwartaal berekend).

Er is een minimum tarief van 5,00 € per uur en een maximum van 6.390 € per jaar (en maximum 532.50 € per maand).

U kunt voor dezelfde activiteit voor dezelfde organisatie geen combinatie maken van verenigingswerk en vrijwilligerswerk waarvoor u een ‘kostenvergoeding’ ontvangt.

Occasionele diensten

De regeling voor de occasionele diensten tussen burgers is vanaf 1.01.2021 afgeschaft en heeft dus geen vervolg gekregen

Deeleconomie

Voor het stelsel van de deeleconomie, wordt teruggevallen op de vroegere regeling, al wordt die op verschillende punten aangepast.

Voortaan geldt ook hier een afzonderlijke belasting tegen 20%, maar vermits er is een kostenforfait van 50%, dus dit komt neer op 10% te betalen belasting. De jaargrens, samen te beschouwen met het verenigingswerk, komt voor 2021 op 6.390 €.

Er werd ook een informatieverplichting in gevoerd voor de deeleconomie-platformen. Over dit laatste aspect wordt nog wel wat tegenstand verwacht.

 

Meer informatie kunt u zoals steeds bekomen bij Decostere Accountancy.