Verkoopsvoorwaarden

  1. Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de facturen. Bij gebrek aan een uitdrukkelijke vermelding van een vervaldag op de factuur, is de factuur betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum.
  2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd a rato van 0,8% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen; zonder dat deze intrest lager kan zijn dan de wettelijke intrestvoet. Daarenboven wordt bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 50,00 euro en een maximum van 1.900,00 euro, ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
  3. De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Klachten betreffende de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de acht dagen na factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
  4. Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg, zodat de huidige voorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant.
  5. Niet-betaling op de aangegeven vervaldag of niet-betaling van één onze wissels op de vervaldag maken de integraliteit van de schulden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbaar.
  6. Eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van ons kantoor. Het Belgisch recht is van toepassing.