Buitenlands onroerend inkomen: de nieuwe aangifteverplichtingen

Boekhouding & fiscaliteit

Nadat België eerder veroordeeld werd wegens de ongelijke behandeling van onroerende goederen in het buitenland, werd de regeling grondig aangepast. De wetgever opteerde voor het toekennen van een KI aan in het buitenland gelegen onroerende goederen.

Het KI (kadastraal inkomen) is de jaarlijkse normale netto huurwaarde van het onroerend goed op een bepaald referentietijdstip. Dit referentietijdstip is vastgesteld op 1 januari 1975. Hoewel het KI voor de belastingberekening aan de index van de consumptieprijzen wordt aangepast, stemt deze doorgaans niet overeen met de werkelijke (netto)huurwaarde van het onroerend goed.

De wet voert een nieuwe (vierde) techniek in voor het bepalen van het KI van gebouwde onroerende goederen. Op basis van de actuele verkoopwaarde berekent men de verkoopwaarde in 1975. Dit gebeurt aan de hand van een correctiefactor die jaarlijks wordt vastgelegd (voor 2020 zou deze factor gelijk zijn aan 15,036). Hierop past men vervolgens een kapitalisatietarief van 5,3% toe. Deze berekeningsmethode zal algemeen worden toegepast voor in het buitenland gelegen onroerende goederen (Verslag, nr. 55-1762/002, 5).

Een voorbeeld: een onroerend goed met een actuele verkoopwaarde van 300.000 €, krijgt dan een kadastraal inkomen van 1.057 € (300.000 / 15,036 * 5,3%). In uw aangifte personenbelasting verhoogt het inkomen met 2.758,07 € (Geïndexeerd KI, 1,863 * 1.4). Dit inkomen is in België vrijgesteld, maar verhoogt uw gemiddeld belastingtarief, van toepassing op de andere inkomsten. Voor een alleenstaande bedrijfsleider die al 45.000 bezoldiging heeft, kost dit 481 € extra aan belasting per jaar.

Het KI van onbebouwde onroerende goederen gelegen in het buitenland wordt daarnaast forfaitair vastgesteld op basis van de schaal van 2 euro per hectare.

Aangezien het KI overeenstemt met het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen, zijn binnen- en buitenlandse belastingen hiervan niet aftrekbaar.

Buitenlandse onroerende inkomsten moeten worden aangegeven in uw Belgische aangifte. De inkomsten zelf zijn vrijgesteld, maar verhogen wel het belastingtarief dat op uw andere inkomsten wordt toegepast. Het effect van deze nieuwe berekeningswijze zal vermoedelijk eerder gering zijn en in heel wat dossiers zal het buitenlands inkomen lager worden. De belastingheffing op basis van het vast te stellen KI zal starten vanaf inkomstenjaar 2021 (AJ 2022).

Wie op 31/12/2020 over buitenlands onroerend goed beschikt, heeft tot 31/12/2021 om de nodige info over te maken. Wie voor inkomstenjaar 2019 of 2020 buitenlands onroerende inkomen aangaf, zal een aangifteformulier ontvangen. Ze worden rond deze tijd verstuurd. Naast adres dient ook het jaar van aankoop en de prijs of de kosten van de werken meegedeeld. Contacteer zeker uw dossierbeheerder als hier vragen over zijn.

Het niet of niet tijdig naleven van de aangifteverplichtingen kan worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van € 250 euro tot € 3.000. Het is bijgevolg van belang voor eigenaars van buitenlandse onroerend goederen om tijdig de nodige aangiftes te doen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.