De winwinlening : uitbreiding in het kader van de coronacrisis

Corona
Boekhouding & fiscaliteit

De winwinlening is een fiscaal instrument door de Vlaamse Regering ingevoerd met de bedoeling KMO’s in Vlaanderen een financieel duwtje in de rug te geven. Dit systeem laat particuliere investeerders toe om een lening toe te staan aan Vlaamse KMO’s waaarvoor de investeerder een fiscaal voordeel in de plaats krijgt in zijn aangifte personenbelasting. 

 

Dit stelsel is niet nieuw maar was wel onderworpen aan tal van voorwaarden. Als extra steunmaatregel voor de ondernemingen die het nu financieel zeer zwaar hebben ingevolge de coronacrisis, heeft de Overheid bepaalde voorwaarden versoepeld zodat meer KMO’s dit systeem kunnen gebruiken. 

 

Opgelet : Deze wetgeving wordt momenteel nog opgemaakt en is dus nog niet in voege. Naar alle waarschijnlijkheid zal het ook gaan om een tijdelijke versoepeling tijdens de coronacrisis maar het is dus nog even afwachten vanaf wanneer en tot wanneer dit kan worden toegepast. Wij volgen dit uiteraard verder op. 

 

In een eerste luik hernemen we de regeling zoals die tot nu toe gekend was. In een tweede luik gaan we in op de wijzigingen die worden aangebracht. 

 

De winwinlening zoals op vandaag gekend 

 

We bekijken achtereenvolgens de hoedanigheid van de kredietgever, de hoedanigheid van de kredietnemer, het fiscaal voordeel en de voorwaarden betreffende de lening zelf. 

 

Hoedanigheid van de kredietgever 

 

Niet zomaar iedereen kan een winwinlening toestaan aan een vennootschap. An de hoedanigheid van de kredietgever zijn dus een aantal voorwaarden verbonden : 

 

 • Enkele natuurlijke personen komen in aanmerking voor zover het krediet buiten het kader van hun beroepsactiviteiten vallen; 
 • Woonachtig in het Vlaams Gewest; 
 • Hij mag geen werknemer zijn van de kredietnemer; 
 • Indien de kredietnemer een zelfstandige is, mag ook de huwelijks – of wettelijk samenwonende partner niet optreden als kredietgever; 
 • Indien de kredietnemer een vennootschap is, dan kan de bestuurder, zaakvoerder of aandeelhouder (of iedere vergelijkbare functie) niet optreden als kredietgever; 
 • Ook de huwelijks – of wettelijk samenwonende partner van de bestuurder, zaakvoerder of aandeelhouder kan geen krediet toestaan onder dit systeem. 

 

 

Hoedanigheid van de kredietnemer 

 

Ook de kredietnemer moet aan bepaalde voorwaarden voldoen : 

 

De kredietnemer moet een KMO zijn volgens de Europese definitie. Dit betekent dat je de onderneming moet aftoetsen aan de volgende criteria : 

 

 • 250 werknemers 
 • Jaaromzet : 50.000.000,00 € 
 • Balanstotaal : 43.000.000,00 € 

 

Van zodra één criterium overschreden wordt, moet de onderneming als groot worden beschouwd. Enkel als geen enkel criterium wordt overschreden, ben je een KMO en kan je de winwinlening toepassen. 

 

Voorts moet de onderneming gevestigd zijn in Vlaanderen. Als de onderneming een deelnemingsrelatie heeft met een andere onderneming van ten minste 25%, moeten de cijfers van deze onderneming ook worden meegeteld in het toetsen van de criteria. 

 

Overige voorwaarden  

 

Daarnaast zijn ook volgende voorwaarden van toepassing : 

 

 • Het gaat steeds om een achtergestelde lening, zowel voor bestaande als toekomstige schulden met een looptijd van 8 jaar; 
 • Voor het aflossingsritme bestaan diverse mogelijkheden : 
 1. Aflossen in één keer op het einde van de looptijd; 
 2. Maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks aflossen; 
 3. Een eenmalige vervroegde terugbetaling van het volledige openstaande saldo kan ook; 
 • Een kredietgever kan maximaal 50.000 € uitlenen (kan weliswaar verdeeld worden over meerdere kredietnemers en/of meerdere kredietcontracten); 
 • Een kredietnemer kan maximaal 200.000 € ontlenen (ook over meerdere kredietcontracten); 
 • De rentevoet bedraagt maximaal de wettelijke rentevoet van toepassing op de datum van de overeenkomst en minimaal de helft van deze rentevoet. 

 

Fiscaal voordeel 

 

Het fiscaal voordeel voor de kredietgever bestaat uit een belastingkrediet van 2,5% op het rekenkundig gemiddelde van alle uitgeleende bedragen tussen 1/01 en 31/12 van het betreffende tijdperk. Dit met een maximum van 50.000 € per belastingplichtige dus het belastingkrediet kan dan ook maximaal 1.250,00 € zijn. 

 

Wanneer de lening niet wordt terugbetaald door bv een faillissement van de kredietnemer, kan de kredietgever een éénmalig belastingkrediet genieten van 30% op de definitief verloren gegane som. Beide belastingkredieten (2,5%/30%) zijn terugbetaalbaar. Dit betekent dat mensen met een laag inkomen zoals gepensioneerden hier ook kunnen van genieten. 

 

Wat wijzigt er nu in het kader van de coronacrisis? 

 

Om dit systeem aantrekkelijker te maken voor kredietgevers worden volgende punten versoepeld : 

 

 • De winwinlening heeft een vaste looptijd van 8 jaar. Dit wordt flexibeler door een looptijd toe te staan variërend tussen 5 en 10 jaar; 
 • Het maximum uitleenbaar bedrag wordt opgetrokken van 50.000 € naar 75.000 €. Het maximum ontleenbaar bedrag wordt opgetrokken van 200.000 € tot 300.000 €; 
 • Bestaande leningen die aflopen in 2020 kunnen met maximaal twee jaar worden verlengd. Zo kan de kredietnemer zijn aflossingen beter spreiden. Voor de kredietgever wordt het belastingkrediet van 2,5% ook verlengd van 8 jaar tot 10 jaar; 
 • Kleine aandeelhouders die maximaal 5% van de aandelen houden, mogen nu wel leningen toestaan waar er eerst een totaal verbod was; 
 • Het éénmalig belastingkrediet bij niet-terugbetaling van de lening wordt opgetrokken van 30% naar 40%.