Federaal begrotingsakkoord

Boekhouding & fiscaliteit

Het federale akkoord over de begroting voor 2023 en 2024 bevat diverse sociale en fiscale maatregelen.  Hoewel er nog geen precieze teksten zijn, blikken we al even vooruit op enkele wijzigingen die er zit aan te komen.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen “energie”

Ter ondersteuning van de energie-intensieve bedrijven werd sinds 1 oktober 2022 een nieuw vorm van tijdelijke werkloosheid in het leven geroepen. Om dit te kunnen toepassen moet de onderneming kunnen aantonen dat de energiekost dit jaar minstens 3% van de toegevoegde waarde van het bedrijf bedraagt of dat de definitieve energiefactuur voor het kwartaal vóór de aanvraag van de werkloosheid, minstens dubbel zo duur is als diezelfde periode van vorig jaar. 

 Dit eenvoudiger systeem kan zowel ingevoerd worden voor arbeiders als bedienden. Oorspronkelijk liep deze regel tot 31 december 2022. Met de begroting werd deze maatregel verlengd tot en met het eerste kwartaal 2023.

 

Tijdelijke verlaging/uitstel RSZ-werkgeversbijdrage 

De indexatie van de lonen en wedden lopen ten gevolge van de crisis hoog op. Om het concurrentievermogen van de ondernemingen te ondersteunen zullen de werkgeversbijdragen uitzonderlijk verlaagd worden voor het eerste en tweede kwartaal van 2023. Dit met 7,07% berekend op de “netto patronale bijdrage”.

Voor het  derde en vierde kwartaal 2023 kan er een uitstel van betaling bekomen worden voor hetzelfde percentage van de netto werkgeversbijdragen. De betaling van het uitgestelde deel zal in 2025 geïnd worden.

 

Invoering 5 dagen zorgverlof

Een werknemer had reeds recht op 10 dagen dwingend familiaal verlof. Dit verlof kan genomen worden bij onvoorziene gebeurtenissen waarbij de aanwezigheid van de werknemer vereist is. 

Vanaf heden kan de werknemer 5 van deze dagen omzetten naar  zorgverlof. Dit geeft de werknemer het recht om van het werk afwezig te zijn met het oog op het verlenen van persoonlijke zorg of steun aan een gezinslid (samenwonend)  of een familielid (bloedverwanten tot eerste graad) dat om een ernstige medische reden behoefte heeft aan die zorg of steun.

Een ernstige medische reden die aanzienlijke zorg of steun vereist is elke gezondheidstoestand, al dan niet het gevolg van een ziekte of medische ingreep, die door de behandelende arts als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat er behoefte is aan aanzienlijke zorg of steun.

De werknemer die gebruik wenst te maken van het zorgverlof, stelt zijn werkgever hiervan vooraf in kennis. Ter staving van zijn afwezigheid bezorgt hij/zij zo snel mogelijk een attest van de behandelend arts van het betrokken gezinslid of familielid.

Deze afwezigheid is momenteel, net zoals dwingend verlof, onbezoldigd. Echter, in een aantal sectoren zijn er betaalde dagen dwingend verlof. Bij de definitieve wetteksten kan een vergoeding van de RVA eventueel mogelijk zijn.

 

Verhoogde tewerkstelling studenten met verlaagde RSZ-bijdrage

Voor de jaren 2023 en 2024 verhoogt de regering het aantal uren tewerkstelling die een student aan verlaagde RSZ-bijdragen kan werken. Momenteel is dit quotum 475 uur. In het begrotingsakkoord werd dit voor de komende 2 jaar opgetrokken naar 600 uren per jaar.

 

Uitbreiding sectoren waar Flexi-jobs kunnen worden toegepast

Via het systeem van flexi-jobs kunnen ondernemingen op een flexibele en voordelige manier extra personeel inzetten.  Gepensioneerden en werknemers, onder bepaalde voorwaarden,   kunnen deze jobs invullen en zo  voordeling  bijverdienen.

Momenteel kan dit enkel in welbepaalde sectoren zoals onder andere  de horeca, zelfstandige kleinhandel, supermarkten, kappers en schoonheidszorg. Vanaf 1 januari 2023 wordt het systeem uitgebreid naar de sportsector; bioscoopzalen, cultuur- en evenementensector, bepaalde functies;  de zorgsector, met uitzondering van zorgfuncties.

 

Wijziging tijdskrediet 

In de loop van de jaren zijn er in België een aantal systemen ingevoerd om  het evenwicht tussen werk en gezin in balans te brengen. Eén daarvan is het tijdskrediet met motief “zorg voor een kind jonger dan 8 jaar” (niet te verwarren met het thematisch verlof ouderschapsverlof). Dit tijdskrediet wil de regering vanaf 1/1/2023 beperken. 

Zo zal voor voltijds tijdskrediet de maximumleeftijd van het kind van 8 naar 5 jaar gaan. De maximumduur van het tijdskrediet motief zorg voor een kind (voltijdse en deeltijdse) wordt verlaagd van 51 naar 48 maanden.

 Om recht te hebben op het tijdskrediet  dient de aanvrager een anciënniteit te kunnen voorleggen van 3 jaar i.p.v. 2 jaar. Wie beroep wil doen op halftijds tijdskrediet dient  12 maand voorafgaand aan de aanvraag voltijds tewerkgesteld te zijn. Voorheen was een 4/5 regime voldoende. Door de goedkeuring van deze begroting komt er ook een einde aan de hogere RVA-uitkering voor het tijdskrediet genomen door werknemers van 50 jaar en ouder.

 

Beperking toepassing auteursrechten

De fiscaal interessante vergoeding auteursrechten wordt momenteel niet enkel meer toegepast voor auteurs, maar ook bijvoorbeeld in de sector van de softwareontwikkelaars of architecten. De regering is echter van plan het toepassingsgebied van de auteursrechten de komende twee jaar sterk te gaan terugschroeven. Wat de effectieve wijziging zal inhouden is nu nog niet gekend. Het overleg hierover is volop bezig. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

 

Professionele diesel / investeringsaftrek

Het fiscaal voordeel voor ‘professionele diesel’ in de transportsector zal worden afgebouwd. In ruil komt er wel een verhoogde investeringsaftrek voor koolstofemissievrije vrachtwagens, de elektrische laadinfrastructuur en voor tankinfrastructuur voor waterstof. Hierop zal 26% investeringsaftrek gelden vanaf 2023, die stelselmatig daalt tot 13.5% in 2027.

 

Gemeubelde logies

Verhuurders van gemeubelde logies met bijhorende diensten (vb Airbnb) kunnen voortaan niet langer kiezen voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Bedoeling is oneerlijke concurrentie met de hotelsector tegen te gaan.Minnelijke schikking

De afkoopsom betaald in het kader van bepaalde minnelijke schikkingen zal niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.

 

Het spreekt voor zich dat u steeds bij uw dossierbeheerder terecht kan voor verdere uitleg of voor hulp.