Gemoedsrust door uw testament

Vermogens- en successieplanning

Een testament opstellen doen we niet graag. Het doet ons teveel denken aan onze laatste dag.

Maar toch kan een testament u heel wat gemoedsrust bezorgen.

 

Maakt u geen testament op, dan moet u genoegen nemen met de wettelijke bepalingen van het erfrecht.

Het wettelijk erfrecht legt vast wie welk deel van uw vermogen na uw overlijden zal verwerven afhankelijk van uw familiale situatie.
 

Elk kind zal steeds een gelijk deel van uw vermogen erven. Maar misschien wil u hiervan afwijken en bepaalde kinderen extra bevoordeligen, zoals een zorgenkind dat het net iets moeilijker zal hebben om zelf een vermogen op te bouwen. Of een kind dat reeds geruime tijd in het familiebedrijf heeft meegewerkt en daarvoor niet voldoende vergoed is geweest.

Of misschien wil u in plaats van uw kinderen, uw echtgeno(o)t(e) meer vermogen toekennen dan enkel vermogen in vruchtgebruik zoals de wet voorziet?

 

Bovendien vallen vele gezinssituaties buiten het toepassingsgebied van het wettelijk erfrecht.

 

Welk erfrecht is er bij samenwonenden? En wat is het verschil met gehuwden?

Bent u (wettelijk of feitelijk) samenwonend en dus niet gehuwd, dan is de kans groot dat u niets erft van elkaar.

Enkel bij wettelijk samenwonende partners – die een verklaring hebben afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand – is de wetgever tussengekomen door de langstlevende levenslang vruchtgebruik toe te kennen van de gezinswoning en de huisraad (inboedel).

Na een “diamanten samenwoning” kan dit een pijnlijke vaststelling zijn.

 

Is een testament zinvol bij nieuw samengestelde gezinnen? En bij kinderloze koppels?

Maar ook in andere familiale contexten zal de opmaak van een testament vaak een must zijn.

Denken we bijvoorbeeld aan “plusouders” in nieuw samengestelde gezinnen die de kinderen van hun partner ook willen beschermen of aan alleenstaanden zonder kinderen die hun vermogen naar wens willen verdelen over neefjes en nichtjes of nog, aan kinderloze echtgenoten die vooreerst elkaar en na het overlijden van de langstlevende de eigen familie terug willen bevoordeligen,…

 

Een testament is ook zinvol wanneer één van uw kinderen zelf geen kinderen heeft en u toch wenst dat uw vermogen binnen de familie blijft.

Via de techniek van het restlegaat kan u voorzien dat hetgeen uw kinderloos kind bij zijn/haar overlijden overhoudt van wat het uit uw erfenis heeft ontvangen, zal toekomen aan broers of zussen (of hun kinderen).

 

Welke gevolgen heeft een testament op de belastingen? Geeft het testament besparingen op het vlak van de erfbelasting?

Een testament heeft niet altijd tot gevolg dat uw erfgenamen (erf)belastingen uitsparen.

Doch, het spreiden van uw vermogen over meerdere erfgenamen kan mogelijk wél leiden tot een dergelijke besparing. Grootouders kunnen om die reden hun kleinkinderen reeds mee opnemen in hun successieplanning.

Bovendien zal middels het restlegaat - waarvan sprake hiervoor - de erg hoge erfbelasting tussen broers/zussen worden vermeden.

Via de opname van een keuzelegaat kan de mogelijkheid worden voorzien om de gezinswoning vrij van erfbelasting aan de langstlevende te laten toekomen.

Ook het testamentair toekennen van het ene perceel grond aan uw ene kind en een ander perceel grond aan uw ander kind, leidt tot het uitsparen van het verdeelrecht van 2,5%. Uw kinderen hoeven dan immers zelf niet meer tot de verdeling van de percelen grond over te gaan.

Een testament is een erg flexibel instrument van vermogensplanning.

U kan er heel wat mee regelen én u kan er steeds eenvoudig op terugkomen, zelfs zonder dat iemand dit hoeft te weten.

U hoeft uw ganse levensloop zeker nog niet voor ogen te hebben om uw testament op te maken.

 

Onze juristen helpen u graag verder met het opmaken van uw testament. Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen heeft in het kader van uw successieplanning.
Contacteer het dichtstbijzijnde kantoor voor meer informatie.

 

Welke soorten testamenten zijn er?

Naast een internationaal testament dat iets minder vaak voorkomt, bestaan er twee soorten testamenten, een eigenhandig testament en een notarieel testament.

Een eigenhandig testament kan u opmaken zonder de tussenkomst van een notaris. De tekst van uw testament moet dan wel eigenhandig worden geschreven, gedateerd en ondertekend.

U kan uw eigenhandig geschreven testament bezorgen aan de notaris die het vervolgens laat opnemen in het Centraal Register van Testament zodat het zeker boven water komt bij uw overlijden.
 

Een notarieel testament is daarentegen een authentieke akte die het voordeel heeft dat er achteraf geen betwisting mogelijk is. Uw erfgenamen kunnen dit testament na uw overlijden niet aanvechten door te oordelen dat u dit niet zelf hebt geschreven.

 

Het opstellen van een testament is in de allereerste plaats een belangrijke denkoefening om tot een gewenste en billijke verdeling van het familiaal vermogen te komen, en zo de familiale vrede ook nu uw overlijden te kunnen bewaren. En het laat ook toe bepaalde (erf)belastingen te besparen.

Laat u dus zeker bijstaan door specialisten ter zake. Hebt u vragen over de opmaak van een testament of hebt u andere vragen in het kader van uw successieplanning, neem dan zeker contact met ons op!