Schenking voor aankoop van een woning

Vermogens- en successieplanning

Door de stijgende vastgoedprijzen wordt het voor jong gehuwden steeds moeilijker een woning aan te kopen. Ouders schieten hun kinderen vaak ter hulp, waardoor een situatie ontstaat waarbij de gehuwden eigenaar zijn van de woning elk voor de helft doch ongelijk hebben bijgedragen in de aankoop of de latere verbouwing ervan.

 

Men gaat er vaak  vanuit dat de hogere bijdrage door één van de echtgenoten zal verrekend worden in geval van relatiebreuk; echter dit is niet altijd het geval.

 

 

Duwtje in de rug

 

Meestal wordt een geldsom aan een kind geschonken middels bankgift, wat betekent dat er geld wordt overgeschreven van de rekening van de ouders naar de rekening van het kind. Op deze bankgift is geen schenkbelasting verschuldigd. Blijven de ouders/schenkers nog drie jaar leven na de schenking, dan zal ook geen erfbelasting meer verschuldigd zijn op de geschonken geldsom.

Wenst u dit risico niet te lopen, bv omwille van uw leeftijd of ziekte, dan kunnen de opgemaakte bankgiftdocumenten ook geregistreerd worden. U betaalt dan 3% schenkbelasting, waardoor u erfbelasting vermijdt wanneer u als ouder/schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt.
Deze schenkbelasting kunnen de ouders bovendien ten laste nemen, zonder dat dit als een bijkomende schenking in hoofde van het begiftigd kind wordt aanzien.

Middels de bankgift (al dan niet geregistreerd) om het koppel financieel te steunen, hebben de ouders onrechtstreeks ook aan successieplanning gedaan.

 

 

De relatie van mijn kind loopt op de klippen, wat met de schenking?

 

Vaak zijn ouders bezorgd over wat er met de geschonken geldsom gebeurt als het gehuwde koppel uit elkaar gaat. Ouders wensen niet dat het schoonkind zomaar met de helft gaat lopen.

De geschonken geldsom behoort in principe tot het eigen vermogen van het eigen kind, ongeacht het stelsel waaronder het koppel gehuwd is (behoudens het stelsel van algehele gemeenschap wat echter zelden voorkomt).

Als ouders meer zekerheid wensen, kunnen zij in het document van de bankgift bepalen dat de geschonken geldsom niet in het gemeenschappelijk vermogen mag worden ingebracht.
Ook in de akte van aankoop van de gezinswoning kan vermeld worden dat de prijs deels wordt gefinancierd met eigen geld, zodat het begiftigd kind het geschonken geld bij een relatiebreuk kan terugvorderen.

Een andere mogelijkheid is dan weer dat in de aankoopakte een verklaring van wederbelegging wordt opgenomen zodat het deel van de woning dat gefinancierd wordt met het eigen geld ook tot het eigen vermogen blijft behoren.
 

In het geval u als koppel gehuwd bent onder het stelsel van scheiding van goederen én de echtgenoten ongelijk bijdragen in de aankoop van de gezinswoning of de verbouwing ervan, worden best ook schriftelijke afspraken gemaakt. Dit om te vermijden dat bij echtscheiding de verrekening wordt verworpen op basis van de regel dat echtgenoten moeten bijdragen in de gezinslasten in verhouding tot hun financiële draagkracht.

 

 

Wat als het koppel niet gehuwd is?

 

Samenwonende koppels kunnen de woning in ongelijke delen kopen. Dit is in verhouding tot het deel dat ze beide hebben betaald.

In dat geval wordt dus niet gekocht in een fifty – fifty verhouding. Het is hierdoor niet mogelijk een beding van aanwas in de koopakte op te nemen. Een optioneel beding van aanwas kan nochtans – in combinatie met een testament voor het geval het de gezinswoning betreft – een interessante planningstechniek zijn tussen samenwoners.

Wat wel aangewezen is, is om toch in een fifty – fifty verhouding te kopen, en een schuldbekentenis te laten ondertekenen door de partner die minder heeft bijgedragen.

 

 

En wat bij een schenking van bouwgrond?

 

Het komt ook voor dat ouders een stuk bouwgrond schenken aan hun kind, waarna het gehuwde koppel gaat bouwen. Het recht van natrekking bepaalt dat het schoonkind geen rechten hebben op de woning als de relatie op de klippen loopt, ook al hebben ze samen de woning gefinancierd.

 

De oplossing hier kan zijn dat het begiftigde kind de grond in gemeenschap brengt, op voorwaarde dat de partner een vergoeding verschuldigd is voor de bouwgrond op het ogenblik van de echtscheiding

 

 

Conclusie, maak duidelijke afspraken.

 

Indien u als ouder zekerheid wenst over de gelden die u aan uw kind schenkt, laat uw kind duidelijke afspraken op papier zetten. Onze juristen kunnen u begeleiden bij het opstellen van de nodige documenten. Neem vrijblijvend contact op met een Decostere kantoor in uw buurt.