Tax shelter tijdens de coronacrisis

Corona
Boekhouding & fiscaliteit

De voorbije jaren hebben we reeds kennisgemaakt met de tax shelter voor startende ondernemingen gevolgd het jaar daarop door de tax shelter voor groeibedrijven. 

Beide systemen zorgden voor een significant fiscaal voordeel in de personenbelasting voor wie investeert in dergelijke ondernemingen. 

Om de ondernemingen die het nu financieel moeilijk hebben omwille van de coronacrisis werd een derde tax shelter vorm ontwikkeld met een beperkte tijdsduur. 

Waarover gaat het?

Het systeem is deels analoog aan de bestaande systemen met die uitzondering dat het nu moet gaan om financieel behoeftige ondernemingen. Wie inschrijft op nieuwe aandelen (uitgegeven door een onderschrijving in geld op een kapitaalsverhoging) in een onderneming die een omzetverlies geleden heeft van minstens 30% in de periode 14/03/2020 tot 30/04/2020 in vergelijking met de periode 14/03/2019 – 30/04/2019, kan aanspraak maken op een belastingvermindering van 20% in de personenbelasting.

Voorwaarden voor de investeerder

De investeerder moet een natuurlijk persoon zijn. Tevens moet het gaan om een rijksinwoner van België onderworpen aan de personenbelasting of een niet – rijksinwoner onderworpen aan de belasting der niet-inwoners. In tegenstelling tot de bestaande systemen, wordt hier geen uitzondering gemaakt voor de bedrijfsleider, zijn familie of werknemers.

De investeerder mag maximaal 30% van de aandelen verwerven en kan voor maximaal 100.000 € betalingen verrichten die in aanmerking komen voor de belastingvermindering in de periode 14/03/2020 – 31/12/2020.

Indien de investeerder toch meer dan 30% van de aandelen verwerft, moet de belastingvermindering beperkt worden tot het bedrag waarmee 30% wordt verworven. Alles wat daarboven werd betaald, komt niet in aanmerking.

Voorwaarden voor de vennootschap.

De vennootschap moet een KMO zijn volgens de regels bepaald in het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen artikel 1:24 §1 – 6.

De vennootschap wordt geconfronteerd met een omzetdaling van minstens 30% in de periode 14/03/2020 – 30/04/2020 ten opzichte van de periode 14/03/2019 – 30/04/2019. Vennootschappen die pas na 14/03/2019 werden opgericht, zullen hun omzet van deze periode moeten vergelijken met de vooropgestelde omzet in hun financieel plan. Dit geldt niet voor nieuwe oprichtingen ingevolge fusie of splitsing.

Daarnaast moet de vennootschap ook aan volgende voorwaarden voldoen :

  •  Het moet gaan om een binnenlandse vennootschap of een vennootschap uit de EER die in België over een 'Belgische inrichting' beschikt.
  • De vennootschap kan niet worden aangemerkt als een onderneming in moeilijkheden (omschreven in artikel 2, § 1, 4° /2, van het WIB 92).
  • De vennootschap mag geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap zijn*.
  • De vennootschap mag niet zijn opgericht met het oog op het afsluiten van management- of bestuurdersovereenkomsten of haar voornaamste bron van inkomsten halen uit management- of bestuurdersovereenkomsten*.
  • De vennootschap is niet beursgenoteerd.
  • De vennootschap mag de ontvangen sommen niet gebruiken voor het doorvoeren van een kapitaalvermindering (incl. de kapitaalvermindering zoals bedoeld in artikel 537 WIB 92) of enige andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen.
  • De vennootschap mag de ontvangen sommen niet gebruiken voor de uitkering van dividenden ( de uitkering van liquidatiereserves zoals bedoeld in de artikelen 184quater en 541" van het WIB 92 zijn evenmin toegelaten) of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen*.
  • De vennootschap mag geen "rechtstreekse deelneming" aanhouden in een vennootschap gevestigd in een 'belastingparadijs'. De vennootschap doet ook geen betalingen aan vennootschappen in één van deze 'belastingparadijzen' waarvan niet kan worden aangetoond dat ze werden verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften en die samengenomen meer bedragen dan €100.000 per belastbaar tijdperk*.   
  • De vennootschap mag na de storting van de sommen door de belastingplichtige niet meer dan € 250.000 fiscaal aangemoedigde inbrengen ontvangen hebben tijdens haar bestaan. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.
  • De vennootschap mag geen 'vastgoedvennootschap' zijn.

De voorwaarden met een * moeten enkel voldaan zijn in de eerste 60 maanden na storting van de investering.

Er zijn geen beperkingen inzake activiteiten die de vennootschap uitvoert. Deze maatregel geldt evenmin voor VZW’s.

Voorwaarden voor de investering

Het moet steeds gaan om nieuwe aandelen die ten laatste 31/12/2020 volstort zijn. Enkel inbrengen in geld komen in aanmerking. De aandelen moeten een fractie vertegenwoordigen van het kapitaal van de vennootschap.

Indien de belastingvermindering niet volledig kan worden genoten in 2020 in de personenbelasting, kan deze worden overgedragen naar de drie volgende jaren.

Deze vermindering is evenmin cumuleerbaar met de oude systemen.