Verplichte aanpassing van algemene verkoopsvoorwaarden t.a.v. particulieren (B2C) vanaf 1 september 2023

Algemeen

De nieuwe regeling (wet van 4 mei 2023) moet volgens De Kamer verhinderen dat onredelijke strafrente moet betaald worden of dat consumenten in een negatieve schuldenspiraal terecht komen omdat hen torenhoge verwijlintresten en invorderingskosten worden aangerekend.

Eerste herinnering

De nieuwe regels voorzien onder meer dat u een eerste kosteloze herinnering moet sturen met vermelding “eerste herinnering”, waarna de consument nog minstens 14 kalenderdagen heeft om te betalen. Binnen deze 14 dagen kunt u geen kosten, intresten of vergoedingen vorderen. De termijn begint te lopen op de 3de werkdag na verzending van de eerste herinnering. Verzendt u de herinnering evenwel elektronisch, start de termijn al op de 1ste werkdag na verzending.

Ook de minimale inhoud van deze eerste herinnering is vastgelegd:

  1. Het verschuldigd saldo en het bedrag van het schadebeding bij niet-betaling binnen de 14 dagen.
  2. Naam en ondernemingsnummer van de onderneming die schuldeiser is.
  3. Beschrijving van het product dat de schuld heeft doen ontstaan en datum van opeisbaarheid van de schuld.
  4. Termijn waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, intresten of vergoedingen mogen gevorderd worden.

Uitzondering op deze regel: voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen en diensten (bijvoorbeeld gas of elektriciteit) is voorzien dat (per kalenderjaar) enkel bij de eerste drie vervaldata geen kosten mogen worden aangerekend. Vanaf de 4de mag onmiddellijk 7,50 € + portokosten aangerekend worden.

Ook de nalatigheidsinteresten en het eventuele schadebeding zijn voortaan wettelijk gelimiteerd.

 

Nalatigheidsinterest

De maximum nalatigheidsintrest wordt voortaan gekoppeld aan de (semestrieel bepaalde) referentie-intrestvoet uit de wet ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet van 2/08/2002). Voor het tweede semester van 2023 bedraagt die 12%. Indien uw algemene verkoopsvoorwaarden geen percentage voorzien, of indien ze dit maximum overschrijden, valt u terug op de wettelijke interestvoet. Voor kalenderjaar 2023 bedraagt die 5,25 %. Bent u een KMO, dan mag u de nalatigheidsintrest laten lopen vanaf het versturen van de eerste herinnering.

 

Schadebeding

De omvang van een eventueel schadebeding wordt voortaan afhankelijk gesteld van de omvang van de openstaande schuld. De schadebedingen zijn geplafonneerd in drie trappen:

  1. 20,00 € voor een verschuldigd saldo dat lager of gelijk is aan 150,00 €;
  2. 30,00 € + 10 % van het openstaand saldo tussen 150,01 € en 500,00 € (dus 30 à 65 €); en
  3. 65,00 € + 5 % van het openstaand saldo boven de 500,00 €, met een maximum van 2.000,00 €. (dus 65 à 2.000 €).

Indien uw factuurvoorwaarden andere schadebedingen bevat worden deze voor niet geschreven gehouden. U zal in dat geval uw werkelijke schade moeten bewijzen, wat nooit eenvoudig is.

De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 september 2023. Voor alle nieuwe contracten vanaf die datum is ze onmiddellijk van toepassing. Hebt u een overeenkomst met uw particuliere klant van vóór die datum, dan geldt een overgangsperiode tot 1 december 2023. Vanaf die datum geldt de nieuwe wet voor élke ontstane en vervallen schuld, ongeacht de datum van de overeenkomst waaruit ze voortvloeit.

Heeft u vragen bij het aanpassen van uw algemene verkoopsvoorwaarden of wenst u meer uitleg te ontvangen? Aarzelt u dan niet om één van onze experten te contacteren.

Het spreekt voor zich dat u steeds bij uw dossierbeheerder terecht kan voor verdere uitleg of voor hulp.