Coronavirus: telewerk - aangifte

Corona
Sociaal

Verplicht telewerk

Tijdens het laatste overlegcomité heeft de regering verplicht telewerk terug ingevoerd.   Tot en met 12 december is iedere werknemer verplicht 4 dagen per week thuiswerk te verrichten.  Vanaf 13 december zijn er 3 verplichte telewerkdagen.   De werknemers hebben  zo één , respectievelijk twee terugkommoment(en).  De werkgever dient erop toe te zien dat deze momenten gespreid worden over de werkdagen, zodat niet alle werknemers op éénzelfde dag aanwezig zijn.

Enkel indien telewerk niet kan omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de activiteiten of de dienstverlening mag de werknemer op de werkvloer aanwezig zijn.  In  dit geval  nemen de ondernemingen de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing, te garanderen.  In het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en het verplicht dragen van het masker.  Deze zijn ook terug te vinden in de Generieke Gids.

De personeelsleden die niet kunnen telewerken, dienen een attest of ander bewijsstuk  te hebben dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Een voorbeeld van dit attest  kan bij Decostere Accountancy bekomen worden. 

Maandelijkse aangifte met betrekking tot het telewerk

Bijkomend is ook de verplichte aangifte telewerk terug ingevoerd. 

De verplichting geldt voor alle werkgevers.  Hierop zijn een aantal uitzonderingen, waarvan de belangrijkste zijn:

  • KMO’s waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie  ( werknemers, en indien deze  structurele aanwezig zijn, het aantal zelfstandigen en interimwerknemers ...) 
  • werkgevers uit de gezondheidszorg zoals bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 december 2020De werkgevers moeten maandelijks een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen:

  • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dat per vestigingseenheid vermeld.
  • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dat per vestigingseenheid vermeld.

Het betreft het totale aantal werknemers die de onderneming/vestigingseenheid in dienst heeft,  (= gebonden door een arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst, statuut,...).  Maakt uw onderneming op een structurele basis gebruik van uitzendkrachten of werkt er structureel personeel van een andere werkgever, of zelfstandigen  ( consultants, vennoten)  in uw vestigingseenheid dan voegt u het aantal toe aan het totaal.

Voor het indienen van de aangifte wordt er een “foto” genomen van de situatie op volgende tijdstippen:

  • De situatie op woensdag 24 november 2021 dient aangegeven uiterlijk dinsdag 30 november 2021. Deze aangifte geldt zowel voor november als december 2021.
  • Vervolgens telkens de situatie op de eerste werkdag van de maand en de aangifte uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand tenzij de situatie niet veranderd is. Vb de  situatie op 3 januari 2022 dient aangegeven uiterlijk donderdag 6 januari 2022.

Als er geen wijzigingen zijn voor de volgende maanden moet er geen nieuwe aangifte worden ingediend.

Hoe aangeven?

De aangifte dient te gebeuren via de :

  • portaalsite van de RSZ: www.socialsecurity.be.
  • Het betreft gegevens van onderneming,
  • Onlinedienst coronacrisis: telewerkaangifte.

Deze kan gebeuren door een vertegenwoordiger van de onderneming die reeds toegang heeft tot een of meerdere online-diensten van de sociale zekerheid.

Maar de werkgever of een aangestelde in de onderneming  kan ook zelf de aangifte verrichten via de elektronische identiteitskaart, itsme of een ander toegelaten systeem.

Heeft een onderneming meerdere vestigingen, dan moet de aangifte niet volledig door dezelfde persoon of in één keer gebeuren.

Controle op de verplichting telewerk en aangifte

De sociale inspectiediensten zijn bevoegd voor het toezicht van het naleven van de verplichtingen inzake het telewerk. Hiervoor zullen zij de doorgegeven  data als referentiepunt hanteren.

Wie een niet - telewerkbare functie vervult, zal het attest of ander bewijsstuk moeten kunnen voorleggen aan de inspectiediensten.

Het niet naleven van deze verplichtingen kan gesanctioneerd worden met ofwel een strafrechtelijke boete ofwel een administratieve geldboete.Hebt u vragen of wenst u verdere uitleg, neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder.