Nieuw sectoraal akkoord voor het Aanvullend paritair Comité voor bedienden (PC 200)

Corona
Sociaal

Op 18 november sloten de sociale partners een nieuw sectoraal akkoord voor het Aanvullend paritair Comité voor bedienden (PC 200).  Hierdoor worden de arbeidsvoorwaarden voor heel wat bedienden voor de periode 2021-2022 vastgelegd.

We overlopen even de belangrijkste punten.

Coronapremie in de vorm van Consumptiecheques
 

Meest in het oog springende maatregel is de invoering van de coronapremie op sectoraal vlak. Bedienden, in dienst in ondernemingen die aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen, hebben recht op deze premie.

Het betreft ondernemingen:

  • Die een positieve bedrijfswinst (code 9901 van de jaarrekening) behaalden in het kalenderjaar 2019 en 2020.

En

  • Waarvan de omzet (code 70), of brutomarge (code 9900) indien de omzet niet beschikbaar is, ten minste met 5% gestegen is in 2020 ten opzichte van 2019 (kalenderjaren).

De vervulling van de criteria dient op autonome wijze te zijn behaald (en niet door bv fusie of overname).

Het bedrag van de Coronapremie hangt af van de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) indien de omzet niet beschikbaar is. 

  • 125 euro, indien de omzet met ten minste 5% gestegen is in 2020 ten opzichte van 2019.
  • 250 euro indien de omzet met ten minste 10 % gestegen is in 2020 ten opzichte van 2019.

Decostere Accountancy kan u deze gegevens bezorgen.

Werknemers die op 30/11/2021 in dienst zijn hebben recht op de coronapremie. Dit a rato van de prestaties (en gelijkgestelde afwezigheid volgens CAO betreffende de eindejaarspremie; en de tijdelijke werkloosheid corona) in de periode 01/12/2020 tot  30/11/2021. De premie wordt ook berekend naar rato van het arbeidsregime.

De reeds door de werkgever vrijwillig uitgereikte Coronapremie wordt in mindering gebracht van deze die toegekend is op sectoraal vlak.
De werkgever moet uiterlijk 15 december de syndicale delegatie schriftelijk informeren rond de premie. Bij gebrek aan syndicale delegatie, informeert hij de werknemers zelf.

Volledigheidshalve geven wij nog even mee dat indien de werkgever niet voldoet aan de cumulatieve voorwaarden hierboven, hij niet verplicht is om de coronapremie toe te kennen. Hij kan wel vrijwillig overgaan tot het geven van deze Coronapremie.
 

Stijging van de minimumlonen/reële brutolonen met 0,4%
 

Op 1 december stijgen de brutowedden (minimum- en reële) van de bedienden pc 200 met 0,4%. Deze verhoging kan ook vervangen worden door een gelijkwaardig voordeel zoals bv groepsverzekering, hogere werkgeversbijdrage maaltijdcheques indien maximum nog niet bereikt, ...

De invoering van dit gelijkwaardig voordeel kan door uiterlijk op 30 november een bedrijfsakkoord te sluiten met vakbondsafvaardiging. Ondernemingen zonder syndicale afvaarding dienen uiterlijk 30 november de werknemers zelf van hun besluit te informeren. 
 

Andere maatregelen:
 

Naast bovenstaande items houdt het akkoord nog  volgende maatregelen in, zoals onder andere:

  • Eindejaarspremie: De tewerkstelling als uitzendkracht voor een periode van minimum 6 maanden bij de werkgever telt vanaf heden mee voor de berekening van de vereiste minimumanciënniteit. Dit voor zover de aanwerving volgt op de periode van uitzendarbeid en de functie uitgeoefend door de werknemer gelijkaardig is aan deze die als uitzendkracht werd uitgeoefend. 
  • Opleiding: Het akkoord specifieert het aantal opleidingsdagen die je als werkgever moet voorzien in de periode 2022 – 2023.
  • Vanaf 1 juli 2022 stijgt de fietsvergoeding van 0,10 naar 0,20 euro per effectief afgelegde km, met een maximum van 8 euro per dag.
  • Landingsbaan met uitkering, stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag, ....

Decostere Accountancy help u graag verder met het bekomen voor meer informatie over het sectoraal akkoord en/of de nodige boekhoudkundige gegevens.