Definitief einde voor de schenkingen via buitenlandse notaris

Vermogens- en successieplanning

Waarover gaat het ?

Roerende goederen kunnen op verschillende manieren geschonken worden.
Geld, goud, kunstwerken, effectenportefeuilles e.a. kunnen geschonken worden bij wijze van bank- of handgift.

Andere roerende goederen, zoals aandelen van vennootschappen, aandelen van maatschappen, (rekening-courant) vorderingen kunnen enkel geschonken worden middels notariële akte. Hier kan gekozen worden voor een Belgische notaris dan wel een buitenlandse (vaak Nederlandse) notaris.

Ook in het geval de schenkers een aantal bijzondere modaliteiten wensen te koppelen aan de schenking (bv een voorbehoud van vruchtgebruik of een restschenking) is de tussenkomst van een Belgische of buitenlandse notaris vereist.

Indien de schenking wordt verleden voor een Belgische notaris zal er schenkbelasting verschuldigd zijn. Deze bedraagt 3% in het geval van schenkingen tussen partners of in rechte lijn en 7% voor schenkingen tussen anderen (behoudens wanneer het schenkingen van familiale ondernemingen/vennootschappen betreft die kunnen geschonken worden voor Belgische notaris aan het tarief van 0%)

Indien de schenking daarentegen wordt verleden voor Nederlandse notaris is er geen schenkbelasting verschuldigd. Er is immers geen verplichting tot registratie in België van deze buitenlandse akte.
Keerzijde van deze vrijstelling is de risicotermijn van drie jaar, wat betekent dat indien de schenker binnen deze risicotermijn overlijdt er toch erfbelasting zal verschuldigd zijn op het geschonken vermogen (tenzij men er nog in slaagt de buitenlandse akte in extremis te registreren, waardoor alsnog schenkbelasting van 3%/7% zal geheven worden in plaats van erfbelasting die toch 27% bedraagt vanaf een bedrag van 250.000 euro)

Wat verandert er ?

Een wetsvoorstel dd 17 juni 2020 voorziet dat de buitenlandse akten houdende schenking van roerende goederen in België moeten worden geregistreerd. Bijgevolg zullen de schenkingen verleden voor buitenlandse notaris belast worden met schenkbelasting (tarief 3% of 7%).

Dit wetsvoorstel werd aangenomen door de Kamercommissie Financiën op 7 juli 2020.
De tekst moet nu nog worden goedgekeurd door de plenaire vergadering, wat hoogstwaarschijnlijk zal gebeuren.

Timing ?

Zoals de tekst nu voorligt zouden schenkingen via buitenlandse notaris mogelijk blijven tot 30 november 2020.

Actie !

Indien u op korte termijn een belastingvrije schenking wenst te doen voor buitenlandse notaris adviseren wij u om spoedig contact op te nemen met ons kantoor