Een huwelijkscontract: een must?

Vermogens- en successieplanning

Op een aantal momenten in uw leven denkt u best even na over de opmaak van een huwelijkscontract of de wijziging ervan. Een huwelijkscontract is vaak aangewezen in functie van uw professionele loopbaan, uw gezinssituatie, het opgebouwde vermogen, uw vermogensplanning. Een huwelijkscontract kan opgesteld worden vóór uw huwelijk maar ook tijdens uw huwelijk. Durf deze zaken als koppel te bespreken! 

Zonder huwelijkscontract 

Huwt u zonder huwelijkscontract, dan bent u gehuwd onder het wettelijk stelsel dat 3 vermogens omvat: het eigen vermogen van elk van de echtgenoten, waartoe de goederen behoren van vóór het huwelijk alsook de goederen verworven tijdens het huwelijk via schenking of erfenis, én een gemeenschappelijk vermogen. Dit laatste vermogen omvat de goederen verworven tijdens het huwelijk onder bezwarende titel, de gespaarde beroepsinkomsten, alsook de inkomsten van eigen goederen (bv. huurinkomsten van een onroerend goed dat aan een van de echtgenoten toebehoorde vóór het huwelijk, opbrengsten van beleggingen die 1 van de partners heeft geërfd).

Redactie van het huwelijkscontract: maatwerk

Middels een huwelijkscontract kan u een aantal regels van het wettelijk stelsel naar uw hand zetten die meer rekening houden met uw familiale en financiële situatie. Bijvoorbeeld wanneer u wenst dat de inkomsten van uw eigen goederen toch behoren tot uw eigen vermogen. Het kan ook interessant zijn om bepaalde eigen goederen gemeenschappelijk te maken. Bijvoorbeeld wanneer u samen wenst te bouwen op een grond die één van de  partners geschonken kreeg; of om de erfbelasting te spreiden over 2 nalatenschappen in het kader van vermogensplanning. U kan in uw huwelijkscontract ook  afwijkende verdelingsregels (keuzebeding) voorzien zodat de langstlevende meer rechten krijgt op het gemeenschappelijk vermogen. Ten slotte kunnen echtgenoten  met kinderen uit eerdere relaties hun erfaanspraken in elkaars nalatenschap beperken, zodat het tweede huwelijk de erfrechten van de nietgemeenschappelijke

kinderen niet langer aantast.

Stelsel van scheiding van goederen: steeds opmaak huwelijkscontract

Dit stelsel is aangewezen wanneer u niet wenst dat de beroepsinkomsten toekomen aan de beide partners elk voor een gelijk deel of wanneer u deze zonder inmenging van uw partner wilt beheren en erover beschikken. Ook wanneer één van de echtgenoten een zelfstandige activiteit uitoefent, kan dit stelsel de inkomsten van de andere echtgenoot beschermen tegen de professionele schulden van de zelfstandige echtgenoot. Ook in de situatie dat één van de echtgenoten zijn  beroepsactiviteit uitoefent in een eigen vennootschap kan het stelsel van scheiding van goederen interessant zijn gelet op de ‘billijkheidsregel’ die werd ingeschreven in  het wettelijk stelsel. Deze billijkheidsregel stelt dat wanneer een echtgenoot al te veel winsten reserveert in de vennootschap, waarvan de aandelen tot zijn eigen  vermogen behoren, in geval van echtscheiding zal gehouden zijn een vergoeding te betalen aan de huwgemeenschap. Omtrent deze te betalen vergoeding kunnen  discussies ontstaan. Vindt u bepaalde gevolgen van het stelsel van scheiding van goederen te onbillijk, dan kunnen deze gemilderd worden door het inlassen van bedingen die leiden tot meer solidariteit tussen de echtgenoten. Bijvoorbeeld middels een verrekenbeding waardoor bij ontbinding van het huwelijk de aanwinsten toch verrekend worden volgens een sleutel die de echtgenoten zelf bepalen. Ook de toevoeging van een beperkte gemeenschap, waartoe bijvoorbeeld de aandelen van het familiebedrijf of een  belangrijk onroerend goed behoren, in combinatie met een keuzebeding, heeft tot gevolg dat de langstlevende, indien zij dit wenst, deze gemeenschappelijk gemaakte goederen in volle eigendom kan verwerven in plaats van enkel het vruchtgebruik.

Conclusie

Het al dan niet afsluiten van een huwelijkscontract is afhankelijk van uw persoonlijk verhaal, maar in zeer veel gevallen gewoonweg een must.Katrien Top,

Juriste en vermogensplanner

VOKA - West-Vlaanderen, ondernemers, editie juni 2022

voka.be/publicaties

Download het artikel hier