Extra werkkrachten essentiële en vitale sectoren

Corona

Mogelijkheden voor de opvang van personeelstekorten in zowel kritieke en vitale sectoren

Vrijwillige overuren

Dit systeem is niet nieuw maar wordt tijdelijk uitgebreid voor de coronacrisis. Het aantal vrijwillige overuren wordt opgetrokken van 120 naar 220 uur. Van die 220 uur kan je 120 uur voordelig uitbetalen. Die 120 voordelige uren dien je te presteren in de periode 01/04/2020 – 30/06/2020.

De voordelen voor dit pakket van 120 uur luiden als volgt :

 • Vrijgesteld van overloon (normaal je 50% opslag of zelfs 100% op zon – en feestdagen)
 • Vrijgesteld van betaalde inhaalrust (100% van het loon)
 • Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing en RSZ  dus de werknemer krijgt de uren volledig netto uitbetaald.

!! Pas op : De verplichting inzake schriftelijke akkoord van de werknemer blijft gelden. Je kan je werknemers dus niet verplichten om overuren te presteren.

Onmiddellijke tewerkstelling asielzoekers

Asielzoekers die een aanvraag tot asiel indienen, moeten normaal 4 maanden wachten om te kunnen starten met werken. Deze regel wordt ook nu tijdelijk versoepelt in het kader van Corona. De wachttijd van 4 maand valt weg. Je kan ze dus onmiddellijk aanwerven nadat ze hun aanvraag tot asiel hebben ingediend als je voldoet aan volgende voorwaarden :

 • Hun aanvraag tot asiel werd ten laatste 18/03/2020 geregistreerd
 • De werkgever moet zelf zorgen voor een opvangplaats (dit om het aantal verplaatsingen te beperken)
 • Versoepeling geldt van 01/04/2020 tot 30/06/2020

Mogelijkheid om te werken met korte opeenvolgende contracten

Normaal voorziet de wet dat verschillende opeenvolgende contracten van bepaalde duur worden beschouwd als een contract van onbepaalde duur. Voor de periode 01/04/2020 – 30/06/2020 wordt dit ook versoepeld om de werkgevers in de kritieke en vitale sectoren de mogelijkheid te bieden te werken met tijdelijke krachten zonder dat je vooraf weet hoelang je hen effectief zal kunnen tewerkstellen. Als voorwaarde stelt men wel dat elk contract minstens 7 kalenderdagen duurt.

Versoepeling verbod op terbeschikkingstelling

Ondernemingen die personeelsleden hebben die ze momenteel geen werk kunnen geven omwille van een sterk verminderde verkoop, kunnen hun personeel uitlenen aan ondernemingen in de kritieke sector. Beide partijen moeten wel vooraf de nodige afspraken maken inzake voorwaarden en duur (schriftelijk door beide te ondertekenen). Het loon van de werknemer mag niet lager zijn dan het loon van een werknemer die een gelijkaardige functie uitoefent. De werknemer blijft in dienst van de oorspronkelijke werkgever die ook verder moet zorgen voor alle sociale verplichtingen en de uitbetaling van het loon. Die werkgever kan dan uiteraard deze loonkosten doorfactureren aan de andere partij.

Mogelijkheden voor de opvang van personeelstekorten enkel in vitale sectoren

Cumuleren uitkering met loon

Tijdelijke werklozen door overmacht, SWTers en werknemers met onderbrekingsuitkeringen kunnen nu ook aan het werk in de vitale sectoren en het loon dat ze daarvoor krijgen combineren met 75% van hun uitkering. De regel geldt enkel in april en mei 2020.

Tijdelijke opschorting loopbaanonderbreking, tijdskrediet of themaverlof

In het kader van Corona kunnen werknemers nu ook tijdelijk en vrijwillig bovenstaande onderbrekingen opschorten om deze te hervatten na de crisis. Tijden de opschorting krijgt de werknemer geen uitkering. Ook dit kan enkel in april en mei 2020.

Mogelijkheden voor de opvang van personeelstekorten in (voorlopig) alle sectoren

Jobstudenten kunnen genieten van het zogenaamde studentencontingent, een pakket van 475 uren die ze mogen presteren aan verlaagde solidariteitsbijdragen. De uren die ze presteren in het tweede kwartaal 2020 worden niet meegeteld in dit pakket van 475 uur maar genieten toch van de verlaagde solidariteitsbijdragen :

 • Werknemersbijdrage :         2,71%
 • Werkgeversbijdrage :           5,42%

!! Voorbehoud : Op heden ziet er naar uit dat deze maatregel zou gelden voor alle sectoren en dus niet alleen de kritische of vitale. Dit sluit uiteraard niet uit dat dit later nog wordt verder uitgewerkt.

 

Andere maatregelen

Bovenstaande maatregelen kaderen allemaal in het opvangen van personeelstekorten in de kritieke en vitale sectoren.

Daarnaast kunnen we ook reeds meedelen dat de Federale Overheid een extra uitstel heeft toegestaan voor de aangiften BTW en bedrijfsvoorheffing van de maand april 2020.

 • Indienen van de BTW aangifte en IC opgave over de maand april 2020 : uitstel tot  5/06/2020.
 • Betaling van de BTW over de maand april : uitstel tot 20/07/2020.
 • Betaling van de bedrijfsvoorheffing voor de maand april : uitstel tot 15/07/2020.

!! Voor het indienen van de aangifte bedrijfsvoorheffing wordt opnieuw geen uitstel voorzien. Die moet wel volgens de normale termijnen binnen zijn.