Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid voor vakantie en financiële compensatie voor werkgever

Corona
Sociaal

De jaarlijkse vakantie… iedereen wil graag de volle 4 weken verlof per jaar.  

Echter wordt het aantal dagen verlof in het vakantiejaar bepaald door de prestaties in het voorgaande jaar (vakantiedienstjaar). Een aantal afwezigheden, zoals ziekte of tijdelijke werkloosheid wegens economische reden worden gelijkgesteld met prestaties.  Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht was niet gelijkgesteld.  Hierdoor zouden werknemers die getroffen werden door de corona-crisis in 2021 minder verlof hebben.

De regering besliste dat de dagen werkloosheid wegens corona in de periode van 1 februari tot 31 december, gelijkgesteld zullen worden met prestaties, zowel voor het aantal dagen verlof als voor het vakantiegeld.

Deze regeling heeft ook een kostenplaatje… Omdat de werkgevers financieel al hard getroffen zijn zal de overheid hierin tussenkomen.

Arbeiders krijgen hun vakantiegeld uitbetaald door de vakantiekas. De financiering gebeurt enerzijds door de maandelijkse RSZ-bijdragen, en anderzijds door de jaarlijkse vakantiebijdrage van 10,27 % op de brutolonen.  Voor de arbeiders zal de regering een budget voorzien, rechtstreeks aan  de vakantiekassen, om de gelijkstelling te financieren.

Bedienden krijgen hun vakantiegeld rechtstreeks van de werkgever.  Ook hier wil overheid  een compensatie voorzien.   De compensatie zal afhangen van verschillende factoren waaronder de prestatiebreuk van de werknemers en  het aantal dagen dat er tijdelijke werkloosheid is geweest. De overheid zal berekenen wat het percentage tijdelijke werkloosheid is geweest en in functie daarvan wordt het percentage bepaald van de compensatie.

Er wordt eigenlijk berekend wat het gewicht is van de betrokken werkgever ten opzichte van alle betrokken werkgevers.  Zo wordt het globale ter beschikking gestelde budget  verdeeld onder de betrokken werkgevers, op basis van het toegekende gewicht .  

De werkgevers hoeven geen aanvraag in te dienen.  De RSZ zal het bedrag van de compensatie berekenen en zal deze in mindering brengen van de normaal verschuldigde RSZ-bijdragen.

De daadwerkelijke verrekening wordt ten vroegste verwacht in het tweede kwartaal van 2021.