Herinvoering relance overuren, verlenging meer fiscaalvriendelijke overuren

Sociaal

Op 15 maart 2023 heeft de groep van 10, zijnde de belangrijkste werkgevers- en werknemersorganisaties, een sociaal akkoord gesloten over enkele belangrijke sociale dossiers. Eind april heeft de regering op zijn beurt zich over het akkoord uitgesproken.

De belangrijkste punten van het akkoord kregen ook de goedkeuring van de regering.  Enkele kleinere aspecten verhuizen naar de pensioendiscussie of de begrotingsopmaak. Wij willen graag enkele afspraken meegeven

120 Relance overuren

Door dit akkoord komt er een herinvoering van de relance-overuren. Relance-overuren zijn extra uren die de werknemer op vrijwillige basis presteert, en waarvoor er geen recuperatie of overloontoeslag moet gegeven worden. 

Tevens is het loon voor deze uren vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en niet onderworpen aan personenbelasting.  Op voorwaarde dat er een schriftelijk akkoord is tussen werkgever en werknemer kan de werknemer 120 relance overuren per jaar presteren.  Het schriftelijk akkoord kan maximum voor 6 maand afgesloten worden maar is hernieuwbaar.  Deze overuren kunnen gepresteerd worden in de periode vanaf 01/06/2023 tot en met 30/06/2025.

180 fiscaal voordelige overuren 

Om de fiscale druk op overuren te beperken werd vroeger reeds een gunstiger systeem van “fiscaalvriendelijk overuren” ingevoerd.  Deze regeling geldt voor overuren die aanleiding geven tot het betalen van een wettelijke overloontoeslag (50 of 100%) of de 20 % toeslag in de bouwsector. 

De berekeningsgrondslag voor de vermindering is gebaseerd op het bruto bezoldiging (uurloon x aantal uren overwerk) en houdt geen rekening met de overwerktoeslag.  Overuren met een toeslag van 50 of 100% geven recht op een voordeel voor de werknemer van 57,75%.  Voor de werkgever is het voordeel 41,25%. In de bouwsector geven de uren met 20% toeslag recht op een vermindering van 66,81% voor de werknemer.  Het werkgeversvoordeel is 32,19%.  Het bedrag van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de werkgever kan in geen geval hoger zijn dan de door de werknemer verschuldigde bedrijfsvoorheffing.  

Algemeen geldt deze regeling voor de eerste 130 overuren per jaar.  In de bouwsector (180 u) en Horeca (360 u) geldt een nog fiscaal gunstiger regime onder bijkomende voorwaarden.

Tijdens de onderhandelingen voor het interprofessioneel akkoord 2021-2022 beslisten de sociale partners om het aantal fiscaalvriendelijke overuren voor het algemeen geldende systeem tijdelijk te verhogen naar 180 u per jaar.  Tijdelijk, aangezien dit voor de periode van 30/06/2021 tot 30/06/2023 ingevoerd werd.

In het nieuwe akkoord van 15 maart ‘23 voorzien de sociale partners een verderzetting van dit gunstig systeem.  De regering volgt de partners en hierdoor wordt dit systeem verlengd tot 30/06/2025.  

Concreet zou er dus in 2023 en 2024 per jaar 180 fiscaalvriendelijke overuren gepresteerd kunnen worden.  Voor 2025 betekent dit dat indien een werknemer vóór 30/06/2025 180 overuren presteert, zowel hij als de werkgever recht zal hebben op de vermindering /vrijstelling voor de volledige 180 u.  Presteert de werknemer vóór 30/06/25 vb. 165 overuren, dan zal hij voor deze uren het fiscaalgunstig systeem krijgen.  Voor overuren vanaf 1/07/25 zal hij geen recht meer hebben op de vermindering in 2025, zelfs niet voor de uren beneden 180 u.  Vanaf dan geldt immers het normale plafond van 130 overuren per jaar.

Ook even meegeven dat het systeem van de fiscaal voordelige overuren perfect combineerbaar is met de relance overuren. Beide systemen kunnen zowel naast als na elkaar toegepast worden.

Het spreekt voor zich dat u steeds bij uw dossierbeheerder terecht kan voor verdere uitleg of voor hulp.