Impact Covid-19 op de werkvloer

Corona

Door de constant stijgende corona-cijfers werd er de afgelopen weken heel wat bijkomende beslissingen genomen. Wij geven graag even een overzicht van waarmee  u als werkgever rekening dient te houden.  

Een aantal onderwerpen werden reeds eerder uitvoerig toegelicht in één van onze updates. Indien u meer informatie wenst kan u ook steeds bij ons terecht.  
 

Telewerk  

Tijdens het laatste overlegcomité van 17 november werd de “aanbeveling“ tot telewerk omgezet in verplicht telewerk.    

Alle werknemers, zowel in de private als de openbare sector,  zijn verplicht om 4 dagen per week van thuis uit te werken. 1 dag per week is er een terugkommoment mogelijk.  Deze  momenten voor de verschillende werknemers dienen wel gespreid te worden over de werkdagen van de week. Wanneer telewerk door de aard van de functie of omwille van continuïteit van de bedrijfsvoering  onmogelijk is, dan is de aanwezigheid op de werkvloer toegestaan. Hiervoor dient de werknemer wel een attest van noodzakelijke aanwezigheid in zijn bezit te hebben. Maatregelen om uw werknemers veilig te werk te stellen staan beschreven in de generieke gids. 

Deze verplichting is van toepassing tot 19 december.  Voorlopig is er vanaf 20 december een versoepeling voorzien.  Dan zijn er 3 verplichte dagen telewerk en 2 terugkeermomenten per week.   
 

Verplichte aangifte Telewerk 

Voortvloeiend uit het verplichte telewerk is er de verplichte aangifte van telewerk.   Hier dient elke werkgever waar minstens 5 personen werkzaam zijn een registratie te verrichten op  de socialesecurity – website.    

De ondernemingen dienden uiterlijk 30 november, per vestigingseenheid door te geven hoeveel werknemers er in dienst waren en hoeveel werknemers er geen telewerk konden verrichten op 24 november.   

De eerstvolgende aangifte is deze van de situatie op 3 januari 2022.  Deze gegevens dienen aangegeven te worden uiterlijk op 6 januari 2022.
 

Nieuwe versie Generieke gids: afstand houden en mondmaskerplicht 

Op maandag 22 november hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming opnieuw een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd.  Deze gids bevat alle aanbevelingen en maatregelen om de situatie tijdens het werk zo veilig mogelijk te laten verlopen en Covid 19-besmettingen maximaal te voorkomen.   

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie hebben voornamelijk betrekking op het feit dat het opnieuw verplicht is om in bepaalde situaties een mondmasker te dragen.  Wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd, evenals bij verplaatsingen in binnenruimtes dienen de werknemers dus een mondmasker op te zetten.  Tijdens lunch- en pauzemomenten moet de afstand van 1,5 meter ook worden gerespecteerd en deze momenten moeten maximaal worden gespreid in de tijd om contacten te vermijden. 

De nadruk wordt ook gelegd op de luchtkwaliteit op de arbeidsplaats, te controleren met behulp van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in binnenruimtes waar veel personen samenzijn.  
 

Uitbreiding Covid-vaccinatie verlof 

Werknemers die  opgeroepen werden om zich te laten vaccineren op een tijdstip tijdens de werkuren, konden op het werk afwezig zijn, zonder verlies van loon.  Dit voor de nodige tijd om tot het vaccinatiecentrum te gaan en terug.  Dit recht op vaccinatieverlof voor de werknemers  blijft bestaan.  Meer nog, dit wordt vanaf heden uitgebreid.   

Voortaan hebben werknemers  ook recht op vaccinatieverlof om hun minderjarige inwonende kinderen te vergezellen naar het vaccinatiecentrum.  Ook hiervoor hebben uw werknemers dus  recht om afwezig te zijn van het werk, met behoud van loon, voor de nodige duur.   

Werknemers die gebruik willen maken van het vaccinatieverlof moeten enkel de uitnodiging en een bevestiging van de vaccinatieafspraak van het kind kunnen voorleggen wanneer u als werkgever daarom vraagt. 
 

Covid Safe Ticket vragen aan werknemers?  

In het kader van de coronamaatregelen is het tonen van een Covid Safe Ticket sinds 1 november verplicht voor klanten in de horeca in de fitness. Kan u ook als werkgever aan uw werknemers vragen om dit ticket voor te leggen? 

Het antwoord is “Neen”.  Als werkgever kan u dit , meer nog, mag u dit  niet vragen.  Het vaccinatiestatus van iemand behoort namelijk tot de  gezondheidsgegeven.  Om deze gegevens  te kunnen opvragen (wat eigenlijk al een verwerking is) zou er een wettelijke basis voorhanden moeten zijn, en deze is er niet. 

Als werkgever mag u dus het vaccinatiestatuut, noch  het Covid Safe Ticket opvragen aan uw  werknemers. Dit geldt trouwens niet alleen voor uw werknemers, maar ook voor werknemers van onderaannemers of voor zelfstandigen die diensten komen verrichten in uw onderneming.  
 

Afwezigheid om zich te laten testen (CAO nr. 160) 

Vanaf heden is er een “Self Assessment Testing Tool” online beschikbaar gesteld door FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.   Bij lichte symptomen, kan men zich via deze tool online testen (door een reeks vragen te beantwoorden)  om te zien of het aangewezen is om een Covid -19 test uit te laten voeren.   

Wanneer de  tool aangeeft dat het aangewezen is, kan er onmiddellijk een afspraak gemaakt worden om bij een testcentrum of apotheek in de buurt  langs te gaan.  Er wordt ook een attest aangemaakt.  Dit attest geldt  ook als afwezigheidsattest en bewijs dat de werknemer een test heeft aangevraagd.  

Kan de werknemer telewerken, dan kan de werknemer de nodige tijd afwezig zijn om de test te laten uitvoeren.  In afwachting van het resultaat kan de werknemer verder werken van thuis uit.  

Kan de werknemer geen telewerk verrichten, dan dient dit attest ter staving van de afwezigheid die nodig is om de test te laten uitvoeren en de tijd nodig om het resultaat te bekomen.  Dit met een max. van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest via de “Self Assesment Testing Tool”.  

De werknemer dient  de werkgever hiervan onmiddellijk  te verwittigen en het attest te bezorgen.  Ook bij het ontvangen van het resultaat dient hij de werkgever onmiddellijk te verwittigen van zijn   al of niet verdere afwezigheid of werkhervatting.  

Voor deze afwezigheid heeft de werknemer recht op gewaarborgd loon.  Hij kan deze procedure maximum 3 keer gebruiken.  Deze CAO is van bepaalde duur en loopt tot 28 februari 2022.

Hebt u vragen of wenst u verdere uitleg, Decostere Accountancy help u graag verder.