Neerlegging jaarrekening voor VZW’s en stichtingen

Boekhouding & fiscaliteit

Er zijn 2 categorieën verenigingen en stichtingen met specifieke verplichtingen.

Dubbele boekhouding - neerlegging bij de NBB

Verenigingen en stichtingen die beantwoorden aan minstens twee van de vier hieronder vermelde criteria, moeten een dubbele boekhouding voeren en leggen hun jaarrekening neer bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.

Criteria:

  • Aantal werknemers (jaargemiddelde)                                  5
  • Andere dan niet recurrente ontvangsten                             € 334.500
  • Bezittingen                                                                           € 1.337.000
  • Schulden                                                                              € 1.337.000

 

Afhankelijk van de groottecriteria zal het gaan om een volledig, verkort of microschema. Zo volstaat een micro-schema als ten hoogste één van volgende criteria wordt overschreden:

  • Aantal werknemers (jaargemiddelde)                                  10
  • Jaaromzet                                                                            € 700.000
  • Balanstotaal                                                                         € 350.000

Een vereniging of stichting is groot bij overschrijding van meer dan één van volgende grenzen:

  • Aantal werknemers (jaargemiddelde)                                  50
  • Jaaromzet                                                                            € 9.000.000
  • Balanstotaal                                                                         € 4.500.000

 

Vereenvoudigde boekhouding - neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank

Het merendeel van de vzw’s kan een vereenvoudigde boekhouding voeren.

Verenigingen en stichtingen die maximaal één van de vier hierboven vermelde criteria overschrijden mogen kiezen voor een vereenvoudigde boekhouding (WER, art. III.85, §2).

Zij moeten wel de jaarrekening (kosteloos) neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon (WVV, art.2 :7 en art. 2 :9 §1,8°). Zij kunnen daarvoor een vereenvoudigd model van jaarrekening gebruiken. Een staat van ontvangsten en uitgaven, aangevuld door een toelichting. De minimale uitwerking die de wetgever voorzien heeft, is toegevoegd aan dit artikel.

Vaak kan het aangewezen zijn om voor subsidiërende overheden of voor BTW doeleinden toch een klassieke dubbele boekhouding te voeren.

FOD Justitie werkte een mooie brochure uit waarin diverse aspecten van de VZW aan bod komen:

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/devzw.pdf

 

Bijlage 8 bij het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

 

GENORMALISEERD MINIMAAL SCHEMA VAN DE STAAT VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

UITGAVEN

BEDRAG

 

ONTVANGSTEN

BEDRAG

  Goederen en diensten

 

  Lidgeld

 

 

  Bezoldigingen

 

  Schenkingen en legaten

 

 

  Diensten en diverse goederen

 

  Subsidies

 

 

  Andere uitgaven

 

  Andere ontvangsten

 

 

 Totaal uitgaven

0

 Totaal ontvangsten

 

0

 

 

 

INVENTARIS VAN ACTIVA, RECHTEN, SCHULDEN EN VERBINTENISSEN

1. SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS (art. 6)

 

2. AANPASSING VAN DE WAARDERINGSREGELS (art. 7)

 

3. BIJKOMENDE INLICHTINGEN (art. 11)

 

INVENTARIS VAN ACTIVA, RECHTEN, SCHULDEN EN VERBINTENISSEN

  4. GENORMALISEERD MINIMAAL SCHEMA VAN DE STAAT VAN HET VERMOGEN (art. 14)

 

 

BEZITTINGEN

BEDRAG

SCHULDEN

BEDRAG

 

  Onroerende goederen (terreinen, …)

  - behorend tot de vereniging in volle eigendom  

  - andere

 

 Financiële schulden

 

 

  Machines

  - behorend tot de vereniging in volle eigendom  

  - andere

 

 Schulden ten aanzien van leveranciers

 

 

  Roerende goederen en rollend materiaal

  - behorend tot de vereniging in volle eigendom  

  - andere

 

 Schulden ten aanzien van leden

 

 

  Voorraden

 

 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

 

  Vorderingen

 

 

 

  Geldbeleggingen

 

 

 

  Liquide middelen

 

 

 

  Andere activa

 

 Andere schulden

 

 

RECHTEN

  BEDRAG

VERPLICHTINGEN

  BEDRAG

  Beloofde subsidies

 

 

  Hypotheken en hypotheekbeloften

 

  Beloofde schenkingen

 

 

  Gegeven waarborgen

 

  Andere rechten

 

 

  Andere verbintenissen

 

             

INVENTARIS VAN ACTIVA, RECHTEN, SCHULDEN EN VERBINTENISSEN

5. BELANGRIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE NIET IN CIJFERS KUNNEN WORDEN WEERGEGEVEN (art. 14)