Steunmaatregelen voor werkgevers in het kader van de energiecrisis

Sociaal

Verlenging betalingstermijn bedrijfsvoorheffing voor het vierde kwartaal 2022

Werkgevers zijn verplicht om tegen de 15e van de maand na de periode  waarin de belastbare bedragen toegekend werden, de bedrijfsvoorheffing aan de bevoegde dienst te storten. Dit kan per maand of per kwartaal zijn.  Of een bedrijf maandelijks of trimestrieel de bedrijfsvoorheffing betaalt aan de fiscus hangt af van de hoogte van het totaalbedrag dat de werkgever het vorige jaar betaalde.

De federale regering heeft beslist om de betalingstermijn voor de bedrijfsvoorheffing voor het 4e kwartaal 2022 met 2 maand te verlengen. 

Concreet wil dit zeggen dat:

  • Voor werkgevers die per kwartaal de bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn: de bedrijfsvoorheffing voor het 4e kwartaal ’22 niet tegen 15 januari, maar uiterlijk tegen 15 maart ‘23 dient gestort te worden.
  • Voor werkgevers die de bedrijfsvoorheffing per maand verschuldigd zijn:
    • De bedrijfsvoorheffing verbonden aan de periode november 2022: dient uiterlijk tegen 15 februari ‘23 gestort te worden i.p.v. 15 december ’22.
    • De bedrijfsvoorheffing verbonden aan de periode december 2022: dient uiterlijk tegen 15 maart ‘23 gestort te worden i.p.v. 15 januari ’23.

Opgelet, deze verlenging van betalingstermijn gaat enkel over het 4e kwartaal ‘22.  Vanaf het 1e kwartaal 2023 moeten de gewone termijnen terug gerespecteerd worden. 

Hou dan ook rekening dat de uitgestelde betaling van november ’22 samen kan vallen met de betaling bedrijfsvoorheffing van de periode januari ’23.  De uitgestelde bedrijfsvoorheffing van december ‘22 kan zo samen vallen met de betaling van februari ’23.  

Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

In de federale regering is ook overeengekomen dat werkgevers, die ten gevolge van de energiecrisis moeilijkheden ondervinden om hun sociale bijdragen tijdig te kunnen betalen, minnelijke afbetalingsplannen kunnen aanvragen. 

Dit gaan over de betaling van:

  • de sociale werkgeversbijdragen voor het 4e kwartaal ’22 en het 1e kwartaal ’23
  • het debetbericht jaarlijkse vakantie
  • voor de rechtzetting van sommige bijdragen die vervallen op uiterlijk 30 juni 2023.

Deze afbetalingsplannen kunnen bekomen worden door een aanvraagformulier in te vullen op de portaalsite van de RSZ: www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm

In de motivatie dient u als werkgever in te vullen hoe uw onderneming financieel getroffen werd door de energiecrisis.  De RSZ kan hiervan bewijsstukken opvragen.

In tegenstelling tot de gewone afbetalingsplannen, worden bij deze bijzondere plannen de bijdrageopslagen, de forfaitaire vergoedingen en/of verwijlinteresten niet aangerekend zolang het afbetalingsplan correct wordt nageleefd. De eventuele niet-toepassing van sancties is dus pas definitief verworven als het afbetalingsplan tot op het einde wordt nageleefd.

Dit afbetalingsplan kan over maximaal 24 maanden gespreid worden en bevat enkel bijdragen die nog niet in een afbetalingsplan opgenomen zijn, of voorwerp uitmaken van gerechtelijke vervolging. 

Hebt u vragen aarzel dan niet om contact op te nemen met payroll@decostere.be.