Verhoogde investeringsaftrek

Corona
Boekhouding & fiscaliteit

In de (voorlopig??) laatste fiscale coronawet werd de investeringsaftrek terug onder de loep genomen. Dit fiscaal instrument heeft de voorbije jaren veel stof doen opwaaien vooral in de vennootschapsbelasting als deel van de hervorming.

De laatste tijd worden we overstelpt met berichten over de percentages investeringsaftrek die op het eerste gezicht continu fluctueren. Voor de mensen die door de bomen het bos niet meer zien, hierbij een overzicht.

 

Investeringsaftrek: een korte geschiedenis

Er is een lange tijd geweest in de vennootschapsbelasting dat er van investeringsaftrek geen sprake meer was. Enkel de speciale gevallen zoals milieuvriendelijke investeringen, investeringen in beveiliging van beroepslokalen,.. bleven bestaan. Verder op komen we hierop terug.

Later werd de eenmalige investeringsaftrek terug ingevoerd en bedroeg die 4%. Eénmalig in die zin dat u in het jaar van investering 4% op de aankoopprijs mocht aftrekken van uw fiscale winst. Een paar jaar daarna werd dit opgetrokken tot 8% en dit bleef zo tot en met 31/12/2017.

Toen kwam het ondertussen beruchte zomerakkoord op de proppen die een volledige hervorming van de vennootschapsbelasting met zich meebracht. Sommige punten op de lijst van wijzigingen waren in het voordeel van de belastingplichtige, sommigen in het nadeel van de belastingplichtige. De investeringsaftrek echter was deze keer een mooie toegift naar de belastingplichtigen toe. Gedurende de periode 01/01/2018 – 31/12/2019 werd het tarief opgetrokken van 8% naar 20%. Dit maakte deel uit van de hervorming fase 1 maar in tegenstelling tot veel andere maatregelen uit de hervorming, heeft deze een vaste datum van inwerkingtreding. Wanneer uw boekjaar start maakte niet uit.  Enkel investeringen aangekocht vanaf 01/01/2018 en ten laatste 31/12/2019 kwamen in aanmerking.

Het heeft even geduurd voor we zeker wisten wat er zou gebeuren met deze aftrek vanaf 01/01/2020 : Wordt de 20% verlengd? Keren we terug naar 8%? Of nog iets anders? Uiteindelijk bleek dat we terugkeerden naar 8%.

Wat verandert er aan de investeringsaftrek tijdens de coronacrisis?

Maart 2020 was de maand die de geschiedenisboeken ingaat als de start van de lockdown en de coronacrisis. Vanaf dat moment heeft de fiscus ook diverse maatregelen getroffen om tegemoet te komen aan de ondernemingen die hierdoor een moeilijke periode doormaakten.

In de derde fiscale coronawet werd dan ook bepaald dat de investeringsaftrek tijdelijk wordt opgetrokken naar 25% en dit voor de periode 12/03/2020 – 31/12/2020.

Concreet betekent dit dat alle investeringen gedaan in de periode 01/01/2020 – 11/03/2020 recht geven op 8% investeringstaftrek. Alles investeringen daarna geven recht op 25%.

Schema

Tot 31/12/2017

01/01/2018 – 31/12/2018

01/01/2019 –

31/12/2019

01/01/2020 – 11/03/2020

12/03/2020-

31/12/2020

 

8%

 

 

20%

 

20%

 

8%

 

25%

 

Wat met de bijzondere verhoogde investeringsaftrekken?

De bijzondere aftrekken blijven bestaan onder dezelfde voorwaarden en onder dezelfde formaliteiten.

De belangrijkste hiervan zijn 13% voor milieuvriendelijke investeringen en 20,5% voor investeringen in beveiliging. Voor deze aftrekken moet je tal van extra verplichtingen nakomen : juiste attesten verzamelen, gebonden aan diverse deadlines,…

Gezien het “normaal” tarief tijdelijk 25% bedraagt, lijkt het evident de bijzondere verhoogde aftrekken niet toe te passen en eenvoudigweg 25% te nemen. Immers, waarom zou u al het extra werk verrichten terwijl u  een hogere aftrek kan bekomen zonder al die extra verplichtingen?

Welke investeringen komen in aanmerking?

Deze regels blijven ongewijzigd dus ook dezelfde uitzonderingen zijn van toepassing. We hernemen deze hieronder. Volgende activa geven geen recht op investeringsaftrek.

 • activa die niet uitsluitend beroepsmatig gebruikt worden
 • activa die niet nieuw zijn
 • activa die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid
 • activa die niet afschrijfbaar zijn of worden afgeschreven over een termijn van minder dan 3 belastbare tijdperken
 • personenwagens en wagens voor dubbel gebruik
 • gebouwen die worden aangekocht met het vooruitzicht ze opnieuw te verkopen
 • bijkomende lasten die niet samen worden afgeschreven met de activa waarop ze betrekking hebben
 • activa die bv. via een huurovereenkomst aan derden ter beschikking worden gesteld die deze niet voor beroepsdoeleinden gebruiken
 • activa waarvan het recht van gebruik van een leasing-, erfpacht-, opstal- of gelijkaardige overeenkomst aan een derde wordt overgedragen

Wat als ik te weinig winst heb om mijn investeringsaftrek volledig te benutten?

De investeringsaftrek is altijd een verrekenbare maar niet-terugbetaalbare aftrek geweest. Dit betekent dat je die aftrek kon gebruiken om je fiscale winst te drukken en eventueel zelfs tot nul te herleiden. Een eventueel overschot aan aftrek kon je éénmaal overdragen naar volgend boekjaar om daar alsnog te verrekenen. Was er dan nog een overschot, dan ging dit definitief verloren.

Voor de aftrek van 25% gelden dezelfde regels. Eventuele aftrek in boekjaar 2020 die niet kan worden gebruikt, kan je overdragen naar boekjaar 2021 en daar verrekenen. Als het dan niet kan, gaat de aftrek verloren.

!! Belangrijke uitzonderlijke wijziging inzake de overdracht van investeringsaftrekken uit boekjaar 2019.

Indien de vennootschap nog beschikt over ongebruikte investeringsaftrek uit boekjaar 2019, kunnen die zonder meer worden overgebracht naar boekjaar 2020. Ten uitzonderlijke titel staat de fiscus toe dat ongebruikte aftrekken uit 2019 die ook niet konden worden gebruikt in 2020, nog éénmaal worden overgedragen naar boekjaar 2021.

Samengevat 

 • Aftrek 2019 : overdraagbaar tot en met 2021
 • Aftrek 2020 : overdraagbaar tot en met 2021