Verplichtingen in de bouw: RSZ-meldingsplicht

Sociaal

Elke hoofdaannemer, die in opdracht van een bouwheer werken uitvoert, moet voor de aanvang van de werken, de werken melden aan de RSZ. Onderaannemers zijn vrijgesteld, tenzij ze ook beroep doen op onderaannemers. Voor bouwpromotoren geldt eveneens de werkmelding.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen. Als de aannemer:

  • GEEN beroep doet op onderaannemers EN het totale factuurbedrag is lager dan
    € 30.000,00 exclusief BTW
  • OF de aannemer doet slechts beroep op één onderaannemer EN het totale factuurbedrag is lager dan € 5.000,00, dan moet er geen aangifte gebeuren.

Als tijdens de werken blijkt dat de voorwaarden niet meer vervuld zijn, dan moet er vooralsnog een aangifte ingediend worden.

Voor de werken wordt telkens verwezen naar artikelen 30 bis en ter van de wet van 27/06/1969. Dit zijn voornamelijk bouwwerken, maar bijvoorbeeld schoonmaak en onderhoudswerken vallen ook onder de toepassing.

Werkmelding

De werkmelding gebeurt via de website van de sociale zekerheid, namelijk www.socialsecurity.be. Op deze webpagina vindt u eveneens veel antwoorden op veelgestelde vragen.

U zal volgende inlichtingen moeten verstrekken: de aard van de werkzaamheden, datum van het contract, de plaats en het bedrag van de werken, de identificatie van opdrachtgever en onderaannemers, de duur van de werken en de tijdsbesteding van de onderaannemers. Daarna zal u een uniek identificatienummer toegekend worden.  Zijn er wijzigingen tijdens de werken, dan moet u de werfmelding aanpassen.

Sancties

Bij gebrek aan een tijdige melding of wegens een foutieve melding, kan de sanctie tot 5% van de niet gemelde werken bedragen. Dit geldt ook voor de onderaannemer, die werkt met onderaannemers.

Wanneer de onderaannemer zijn verplichtingen niet vervulde, kan de hoofdaannemer ook een sanctie oplopen. Bij contracten met sub-onderaannemers is het aan te raden om een clausule in het contract toe te voegen zodat de hoofdaannemer de sanctie kan verhalen op de onderaannemer.

Bij overmacht of eerste overtreding kan de controleur de sanctie kwijtschelden. Er mogen dan wel geen andere overtredingen zijn op de sociale wetgeving. De sanctie kan ook gehalveerd worden, indien de controleur ze als “uitzonderlijk” beschouwd.

Het spreekt voor zich dat u steeds bij uw dossierbeheerder terecht kan voor verdere uitleg of voor hulp.