Volg de officiële instanties voor de laatste updates!

FOD Financien VLAIO 

Uitstel aangifte- en betalingstermijnen

Inzake betaaltermijnen vestigen we nog eens de aandacht op het uitstel van 2 maand voor de betaling van het aanslagbiljet AJ 2019 in de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting der niet inwoners.

Dit komt bovenop de reeds bestaande termijn van twee maanden waardoor u dus 4 maanden tijd hebt om te betalen. Deze regel geldt voor alle aanslagbiljetten AJ 2019 gevestigd tussen 12/03/2020 en 31/10/2020.

Aanslagen gevestigd voor 12/03/2020 krijgen niet automatisch uitstel maar kunnen wel enerzijds spreiding van betaling en anderzijds kwijtschelding van intresten en boeten wegens niet-betaling vragen indien ze kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden veroorzaakt werden door corona.

Deze maatregel loopt nog tot 31/12/2020.

Er was reeds uitstel van betaling van de BTW en de bedrijfsvoorheffing, maar hoe zit dat met de komende maanden ?
Wat houdt de maatregel in? 

De minister van Financiën heeft op 14 april de instructie gegeven aan de FOD Financiën om de betaling bedrijfsvoorheffing en btw die betrekking heeft op de maand april met twee maanden uit te stellen. De fiscus zal geen nalatigheidsinteresten en boetes innen indien u gebruik maakt van dit betalingsuitstel met twee maanden. 

Dit uitstel van betaling van belasting geldt meer bepaald voor: 

BTW

Betaling voor: Normale termijn: Termijn verlengd tot:
Maandaangifte - april 2020 20 mei 2020 20 juli 2020

Bedrijfsvoorheffing

Betaling voor: Normale termijn: Termijn verlengd tot:
Maandaangifte - april 2020 15 mei 2020 15 juli 2020

Indien dit bijkomend uitstel niet afdoende is, kan uw onderneming met de FOD Financiën bijkomende betalingsmodaliteiten afspreken zoals een afbetalingsplan en de niet toepassing van nalatigheidsinteresten vragen.

Hiervoor is dan wel een aanvraag nodig.

Meer info

Ook voor het indienen van de periodieke btw-aangifte en intracommunautaire opgaven voor de maand april 2020 werd uitstel verleend. Die termijn voor indiening van de periodieke btw-aangifte met betrekking tot april wordt met name verlengd tot 5 juni 2020 (dus niet tot 20 juli). 

Indiening periodieke btw-aangifte (maandaangifte) voor april

  Normale indieningstermijn voor: Verlengd tot:
Maandaangifte - april 2020 20 mei 2020 5 juni 2020

De federale regering besliste eerder op 18 maart 2020 al dat ondernemingen automatisch uitstel van betaling van twee maanden krijgen voor het betalen van hun btw en bedrijfsvoorheffing. U moet ook in dat geval geen boetes of interesten betalen.

Dit uitstel van betaling van belasting gold meer bepaald voor: 

BTW

Betaling voor: Normale termijn: Termijn verlengd tot: 
Maandaangifte - februari 2020 20 maart 2020 20 mei 2020
Maandaangifte - maart 2020 20 april 2020 20 juni 2020
Aangifte - 1ste kwartaal 2020 20 april 2020 20 juni 2020

Bedrijfsvoorheffing

Betaling voor: Normale termijn: Termijn verlengd tot: 
Maandaangifte - februari 2020 15 maart 2020 13 mei 2020
Maandaangifte - maart 2020 15 april 2020 15 juni 2020
Aangifte - 1ste kwartaal 2020 15 april 2020 15 juni 2020

Indien dit bijkomend uitstel niet volstaat kan men met de FOD Financiën bijkomende betalingsmodaliteiten afspreken zoals een afbetalingsplan en geen toepassing van nalatigheidsinteresten. 

Wie komt in aanmerking? 

Alle btw-plichtigen en ondernemingen die bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn. Dit geldt voor alle werkgevers. De fiscus maakt geen onderscheid tussen ondernemingen naargelang ze wel of niet sluiten omwille van de coronacrisis. 

Zo vraagt u het aan

Automatisch uitstel van betaling

Bron VOKA

Voorafbetalingen

In een nieuwe maatregel ter ondersteuning van de ondernemingen die getroffen worden door de coronacrisis, heeft de FOD Financiën beslist om de voorafbetalingen van 10/10/2020 en 20/12/2020 aan te passen.

Voorafbetalingen? Hoe zit dat al weer?

Zelfstandigen met een eenmanszaak en vennootschappen moeten zelf de nodige voorschotten of voorafbetalingen doen op hun geraamde winst van het boekjaar. Indien ze dit niet doen of indien ze te weinig betalen, wordt er een vermeerdering aangerekend op de uiteindelijke aanslag als sanctie.

De Regering voorziet hierbij in 4 betaalperiodes per jaar : respectievelijk ten laatste tegen 10/04/2020, 10/07/2020,10/10/2020 en 20/12/2020 (data voor inkomstenjaar 2020 en voor vennootschappen met 31/12/2020 als afsluitdatum). Iedere betaling wordt deels in mindering gebracht met de vermeerdering maar de mate waarin de betaling doorweegt op de vermeerdering, hangt af van de periode waarin u betaalt. Hoe later op het jaar u betaalt, hoe minder zwaar uw betaling doorweegt dus hoe meer u moet betalen om de vermeerdering op 0 te krijgen. Dit was natuurlijk bedoeld om de ondernemingen te stimuleren vroeg op het jaar te storten.

Het tarief van de vermeerdering bedraagt 2,25% voor natuurlijke personen – eenmanszaken en 6,75% voor vennootschappen. In volgende tabel worden de oude tarieven getoond per betaalperiode. In de rechterkolom zie je hoeveel % van je verschuldigde belastingen je diende te betalen om je vermeerdering op 0 te krijgen indien je enkel in deze periode betaalt.

 

 

Personen-
belasting

Vennootschaps-
belasting

Vermeerdering
op 0

VA1

3%

9%

75,00%

VA2

2,50%

7,50%

90,00%

VA3

2,00%

6,00%

112,50%

VA4

1,50%

4,50%

150,00%

 

Uit dit schema blijkt dat u voor betaalperiode 4 maar liefst de helft meer moet voorafbetalen dan wat u eigenlijk verschuldigd bent om de vermeerdering weg te krijgen (in de veronderstelling dat u niets betaald hebt in de eerste drie betaalperiodes).

Wat wijzigt er met de coronacrisis?

In het kader van corona werden betaalperiodes 3 (10/10/2020) en 4 (20/12/2020) gewijzigd. De data blijven hetzelfde. Ook de vermeerdering blijft hetzelfde.

Echter werden de percentages die bepalen hoe zwaar uw betaling doorweegt, verhoogt. Op die manier wil men de ondernemingen die nu hun voorafbetaling uitstellen wegens verminderde of compleet weggevallen omzetten ingevolge corona, maar die dan alsnog een voorafbetaling uitvoeren in de tweede helft van het jaar, niet benadelen.

Hierbij de tabel met de aangepaste tarieven.
Wat wijzigt, werd in het vet en cursief weergegeven.

 

Personen-
belasting

VenB (geen
dividenduitkering)

VenB (wel dividenduitkering)

Vermeerdering
op 0

VA1

3%

9%

9%

75,00%

VA2

2,50%

7,50%

7,50%

90,00%

VA3

2,25%

6,75%

6%

100,00%

VA4

1,75%

5,25%

4,50%

128,57%

 

Wie een betaling doet in betaalperiode 3, moet de volledige (geraamde) verschuldigde vennootschapsbelasting betalen om een vermeerdering op 0 te krijgen (in de veronderstelling dat U dus niets hebt betaald in betaalperiode 1 en 2). Wie betaalt in periode 4, moet 28,57 % meer betalen dan de verschuldigde belasting om de vermeerdering op 0 te krijgen.

Indien het financieel mogelijk is, doet u er nog altijd best aan om uw voorafbetaling nu uit te voeren. De ondernemingen die dit financieel nu niet kunnen dragen, kunnen wachten tot de derde betaalperiode (10/10/2020) zonder een betaling te moeten doen die groter is dan de effectief verschuldigde belasting. De vierde betaalperiode wordt best beschouwd als een laatste redmiddel voor wie een voorafbetaling moet doen maar dit niet kan uitvoeren tegen ten laatste 10/10/2020.

Opgelet : 20/12/2020 blijft de ultieme deadline voor boekjaar 2020. Een betaling uitgevoerd op bvb 23/12/2020 telt rechtsreeks mee voor boekjaar 2021.

Kan iedere onderneming hier beroep op doen?

Neen. We herinneren er nog eens aan dat ondernemingen die géén liquiditeitsproblemen hebben, deze versoepeling niet kunnen toepassen. Voor welke ondernemingen niet?

 • Ondernemingen die eigen aandelen inkopen
 • Ondernemingen die een kapitaalvermindering doen
 • Ondernemingen die dividenden uitkeren (inclusief liquidatiereserves, geherkwalificeerde intresten,…)
 • Ondernemingen die bonussen toekennen.
 • Ook ondernemingen die aandelen aanhouden in bedrijven gevestigd in belastingparadijzen komen niet in aanmerking.

Fiscale inbreng kosten thuiswerk

Onkostenvergoeding

Medewerkers die verplicht thuiswerk moesten verrichten tijden de corona pandemie kunnen een tijdelijke onkostenvergoeding ontvangen voor de extra kosten die daaruit voortvloeien (elektriciteit, kantoorbenodigdheden,…).

Deze bestaat uit een maandelijks bedrag van 126,94 € voor alle thuiswerkende medewerkers maar mag niet gecombineerd worden met reeds toegekende onkostenvergoedingen voor bureaukosten.

Daarentegen is er wel combinatie mogelijk met terugbetaling kosten voor gebruik van de eigen PC en kosten internetgebruik.

Kinderopvang

Ouders die reeds kosten betaald hadden voor kinderoppas in 2020 maar waarbij de oppas niet doorging omwille van corona kunnen toch als effectieve oppasdag worden beschouwd en geven als zodanig ook recht op de belastingvermindering voor kinderopvang in de personenbelasting.

Voorwaarde is uiteraard wel dat u de betaalde kosten niet laat terugbetalen door de organisatie. U dient een attest te kunnen voorleggen dat u de kosten niet hebt gerecupereerd. Oorspronkelijk was deze regel enkel bedoeld voor opvang in de periode 14/03/2020 – 30/06/2020.

De wet Corona III wil deze regeling echter uitbreiden tot 31/12/2020 waardoor ook eventuele annulaties van kampen,… in de zomervakantie en herfstvakantie in aanmerking komen.

Waardeverminderingen op handelsvorderingen

Bron : Circulaire 2020/C/45 dd. 23/03/2020.

Dit systeem op zich is niet nieuw. Als bepaalde klanten in gebreke blijven bij het voldoen van hun factuur, dan kan u een waardevermindering boeken om zo de onzekerheid van de inning van de vordering tot uitdrukking te brengen in uw boekhouding.

Ook fiscaal voorziet de wetgeving in een vrijstelling maar de praktijk leert ons dat de fiscus dit zeer argwanend en streng bekijkt. Tenzij u kan aantonen dat de betreffende klant failliet is, doen ze doorgaans zeer moeilijk over deze vrijstelling en wordt ze vaak verworpen.

Ik herneem nog eens de belangrijkste voorwaarden voor het toepassen van deze vrijstelling :

 • Het voorwerp van de vrijstelling moet scherp omschreven zijn en afzonderlijk identificeerbaar. 
 • De waarschijnlijkheid van het verlies moet blijken uit bijzondere omstandigheden die zich tijdens het boekjaar hebben voorgedaan en op het einde van het boekjaar nog steeds bestaan. 
 • Te boeken op een afzonderlijke rekening op actief van de balans.
 • Opnemen als vrijgestelde reserve en formulier 204.3 toevoegen aan de fiscale aangifte.

Het coronavirus wordt nu ook beschouwd als een bijzondere omstandigheid die een vrijstelling op handelsvorderingen kan rechtvaardigen. Uiteraard dient u te verantwoorden dat de betalingsachterstand een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van de coronacrisis.

De fiscale administraties zullen soepel optreden bij het toepassen van deze vrijstelling zeker als het gaat om schuldenaars met een aanzienlijk gedaalde omzet als gevolg van corona.

Giften aan ziekenhuizen

Bron : Circulaire 2020/C/46 dd. 24/03/2020.

Dit betreft een tijdelijke maatregel zowel inzake BTW als directe belastingen.

Inzake BTW bestond er reeds een wet die stelde dat schenkingen toch met BTW moeten belast worden. Immers, de BTW administratie is allergisch voor het woord “gratis”.

Bij wijze van uitzondering op deze regel, konden bepaalde schenkingen toch een vrijstelling genieten inzake BTW. Zo waren er bvb de schenkingen van voedseloverschotten aan voedselbanken. In 2019 werd deze uitzondering nog uitgebreid met levensnoodzakelijk niet-voedingsmiddelen zoals kleding,…

In het kader van de coronacrisis werd deze regeling verder (zij het dan wel tijdelijk) uitgebreid met het schenken van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen en ziekenhuizen.

Is deze maatregel tijdelijk?

Klopt, enkel schenkingen gedaan tussen 1/03/2020 en 30/06/2020 kunnen onder deze vrijstelling gebeuren.

Welke goederen kan men belastingsvrij schenken?

Volgende goederen worden beoogd :

 • Allerhande medische hulpmiddelen en hulpstukken zoals medische apparaten, instrumenten, software,…De circulaire verwijst naar het KB van 18/03/1999 voor een meer gedetailleerde opsomming van deze rubriek.
 • Allerhande beschermingsmiddelen voor de zorgverstrekkers zoals mondmaskers, zepen, handgels, beschermende kledij,…

!! Geneesmiddelen worden hier niet bedoeld. !!

Dit betekent niet dat U geen geneesmiddelen kan schenken zonder BTW te moeten betalen maar dan moet U wel de voorwaarden en formaliteiten naleven voor schenkingen van levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen die in 2019 werden ingevoerd.

Aan wie kan men schenken?
 • Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen;
 • Associaties van ziekenhuizen;
 • Ziekenhuisgroeperingen en fusies van ziekenhuizen;
 • Locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken.
Wie kan schenken?

Schenkingen kunnen gebeuren door ondernemingen die bovenstaande goederen zelf hebben geproduceerd en door distributiebedrijven. Ook ondernemingen die dergelijke materialen hebben aangekocht met de bedoeling ze te schenken, vallen onder deze regeling. Zij moeten geen BTW voldoen op de schenking maar de BTW op de aankopen blijft perfect aftrekbaar. Voor iedere schenking dient er wel een document te worden opgemaakt met details van de schenking dat dienst doet als bewijsstuk.

En wat met de directe belastingen?

Particulieren kunnen een schenking inbrengen als gift in hun aangifte personenbelasting voor zover ze een fiscaal attest krijgen van de ontvanger van de schenking en voor zover de andere voorwaarden ook voldaan zijn (min. 40 €,..). De waarde van de schenking kan worden bepaald op basis van de factuur of bij gebreke, door een raming van het ziekenhuis.

Voor zelfstandige handelaars, vrije beroepers en vennootschappen vormt deze schenking een aftrekbare beroepskost. Bij vennootschappen kan ze niet worden aanzien als abnormaal of goedgunstig voordeel.

Alle andere voorwaarden inzake termijn, voorwerp van de goederen,… zijn identiek aan deze inzake BTW zoals hierboven omschreven.

Vrijstelling Gewestelijke steunmaatregelen

Tijdens de crisis hebben de Gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten heel wat steunmaatregelen getroffen meestal in de vorm van premies of uitkeringen. De Federale Overheid voorziet nu ook in een vrijstelling voor deze steunmaatregelen.

De premies

De premies toegestaan door de Gewesten (hinderpremie, compensatiepremie,…) worden vrijgesteld. Een vennootschap mag dit bedrag opnemen als een aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves.

Een handelaar in de personenbelasting moet dit bedrag niet aangeven maar het zal wel opgenomen worden als vermelding op het aanslagbiljet.

Werknemers die onder tijdelijke werkloosheid kwamen, kregen een vergoeding van 202,68 € als dekking voor kosten elektriciteit, verwarming en water.
Ook deze vergoeding wordt vrijgesteld.

Bekijk hier het overzicht van de premies

Gerelateerde updates
Corona
Boekhouding & fiscaliteit

Ten gevolge van de corona pandemie en de economische impact, dient u geen decembervoorschot te betalen op de BTW met betrekking tot uw verrichtingen van:  het vierde kwartaal 2020 (als u kwartaalaangiften indient) of de maand december 2020 (als u maandaangiften indient).   Dit meldt het FOD Financïen op haar website.

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Mail ze ons door!
Onze experten bekijken deze voor u.

Contact