Volg de officiële instanties voor de laatste updates!

FOD Financien VLAIO 

Fiscale inbreng kosten thuiswerk

Onkostenvergoeding

Medewerkers die verplicht thuiswerk moesten verrichten tijden de corona pandemie kunnen een tijdelijke onkostenvergoeding ontvangen voor de extra kosten die daaruit voortvloeien (elektriciteit, kantoorbenodigdheden,…).

Deze bestaat uit een maandelijks bedrag van 129,48 euro, vrij van belastingen en RSZ, voor alle thuiswerkende medewerkers maar mag niet gecombineerd worden met reeds toegekende onkostenvergoedingen voor bureaukosten.

Daarentegen is er wel combinatie mogelijk met terugbetaling kosten voor gebruik van de eigen PC en kosten internetgebruik.

Waardeverminderingen op handelsvorderingen

Bron : Circulaire 2020/C/45 dd. 23/03/2020.

Dit systeem op zich is niet nieuw. Als bepaalde klanten in gebreke blijven bij het voldoen van hun factuur, dan kan u een waardevermindering boeken om zo de onzekerheid van de inning van de vordering tot uitdrukking te brengen in uw boekhouding.

Ook fiscaal voorziet de wetgeving in een vrijstelling maar de praktijk leert ons dat de fiscus dit zeer argwanend en streng bekijkt. Tenzij u kan aantonen dat de betreffende klant failliet is, doen ze doorgaans zeer moeilijk over deze vrijstelling en wordt ze vaak verworpen.

Ik herneem nog eens de belangrijkste voorwaarden voor het toepassen van deze vrijstelling :

  • Het voorwerp van de vrijstelling moet scherp omschreven zijn en afzonderlijk identificeerbaar. 
  • De waarschijnlijkheid van het verlies moet blijken uit bijzondere omstandigheden die zich tijdens het boekjaar hebben voorgedaan en op het einde van het boekjaar nog steeds bestaan. 
  • Te boeken op een afzonderlijke rekening op actief van de balans.
  • Opnemen als vrijgestelde reserve en formulier 204.3 toevoegen aan de fiscale aangifte.

Het coronavirus wordt nu ook beschouwd als een bijzondere omstandigheid die een vrijstelling op handelsvorderingen kan rechtvaardigen. Uiteraard dient u te verantwoorden dat de betalingsachterstand een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van de coronacrisis.

De fiscale administraties zullen soepel optreden bij het toepassen van deze vrijstelling zeker als het gaat om schuldenaars met een aanzienlijk gedaalde omzet als gevolg van corona.

Vrijstelling Gewestelijke steunmaatregelen

Tijdens de crisis hebben de Gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten heel wat steunmaatregelen getroffen meestal in de vorm van premies of uitkeringen. De Federale Overheid voorziet nu ook in een vrijstelling voor deze steunmaatregelen.

De premies

De premies toegestaan door de Gewesten (hinderpremie, compensatiepremie,…) worden vrijgesteld. Een vennootschap mag dit bedrag opnemen als een aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves.

Een handelaar in de personenbelasting moet dit bedrag niet aangeven maar het zal wel opgenomen worden als vermelding op het aanslagbiljet.

Bekijk hier het overzicht van de premies

Gerelateerde updates
Corona
Boekhouding & fiscaliteit

Ten gevolge van de corona pandemie en de economische impact, dient u geen decembervoorschot te betalen op de BTW met betrekking tot uw verrichtingen van:  het vierde kwartaal 2020 (als u kwartaalaangiften indient) of de maand december 2020 (als u maandaangiften indient).   Dit meldt het FOD Financïen op haar website.

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Mail ze ons door!
Onze experten bekijken deze voor u.

Contact