Volg de officiële instanties voor de laatste updates!

VLAIO Acerta

Compensatie werkgeversbijdrage derde kwartaal 2020

De ministerraad keurde op 23 oktober een voorontwerp van wet goed voor het toekennen van een compenserende premie voor werkgevers uit oa. de horecasector en een aantal andere zwaar getroffen sectoren. 

De werkgever heeft de RSZ bijdragen van het derde kwartaal reeds betaald, en zal dus een compenserende premie ontvangen. 
De bedrag van de premie komt neer op de verschuldigde basiswerkgeversbijdragen verhoogd met de solidariteitsbijdragen op studentenarbeid over het derde kwartaal 2020. 

De bijdrage kan momenteel nog niet aangevraagd worden. Onze medewerkers van de sociale dienst volgen de wijzigingen op de voet.

Wie komt in aanmerking voor het de compensatie op de werkgeversbijdragen?
 • Ondernemingen uit de horecasector
 • Ondernemingen uit de evenementensector
 • Exploitanten van kermisattracties
Hoe wordt de bijdrage berekend?

De premie stemt overeen met het bedrag van de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het derde kwartaal 2020:

 • het gaat om het bedrag na aftrek van eventuele verminderingen (‘netto’)
 • de persoonlijke bijdrage, de bijdrage jaarlijkse vakantie en bijzondere bijdragen (bijvoorbeeld de bijdragen voor het Fonds voor Sluiting van ondernemingen, de bijdragen voor een Fonds voor bestaanszekerheid,…) worden niet in aanmerking worden genomen

De premie wordt in twee fasen berekend: eerst op basis van de cijfers voor het eerste kwartaal, daarna op basis van de cijfers voor het derde kwartaal 2020.

Bron:VLAIO

Uitstel betaling RSZ

Heel wat bedrijven komen in aanmerking voor de uitstel van betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). 

Voor alle ondernemingen die verplicht moeten sluiten ingevolge beslissing van de Overheid in de maatregelen tegen corona, wordt automatisch een uitstel voorzien tot 15/12/2020 voor de RSZ schulden. Dit omvat ook alle ondernemingen uit de horeca en uit de culturele, recreatieve, sportieve en feestelijke sector. Dit hoeft u dus niet aan te vragen. Wie twijfelt of zijn/haar onderneming hieronder valt, kan de website van de RSZ raadplegen. 

Uitstel RSZ betalingen

Het uitstel geldt voor alle RSZ schulden voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 met uiterste betaaldatum vanaf 20/03/2020. Dit impliceert dus:

 • Maandelijkse voorschotten voor maart, april, mei en juni.
 • Afrekeningen eerste en tweede kwartaal.
 • Afrekening vakantiebijdrage arbeiders.
 • Eventuele wijzigingen op RSZ bijdragen van vroegere periodes die nu worden gefactureerd.
 • Maandaflossingen van reeds lopende aflossingsplannen.

Het uitstel geldt voor zowel de werknemers – en werkgeversbijdragen.

Dit uitstel omvat echter geen uitstel voor indiening van de aangiften. Die moeten nog steeds gebeuren op de normale data.

Hoe werkt de uitstel voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten?

De ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten maar dit toch doen omwille van bvb te sterk teruglopende productie of omdat ze de social distance niet kunnen naleven, kunnen ook dit uitstel bekomen tot 15/12/2020 mits het indienen van een verklaring op eer. Dit kan je doen via de website van de RSZ. De RSZ zal hier echter wel controles op uitvoeren. Hier gaat het om ondernemingen die dus ook volledig sluiten. Onder volledig begrijpt de RSZ dat productie en verkoop volledig stil liggen. Dit verhindert niet dat er in de onderneming nog bepaalde medewerkers kunnen actief zijn op vlak van administratie, noodzakelijke onderhouden,…

Wat betreft de schulden waarvoor uitstel wordt verleend, verwijzen we naar punt 1 hierboven aangezien deze lijst identiek is die van de automatische uitstellen.

Ook hier wordt er geen uitstel verleend voor het indienen van de aangiften.

Uitstel voor ondernemingen die niet sluiten maar wel geconfronteerd worden met een aanzienlijke terugval in hun productie

Ondernemingen die blijven doorwerken maar wel geconfronteerd worden met een aanzienlijke terugval in de productie, kunnen ook uitstel krijgen tot 15/12/2020 voor hun RSZ schulden maar moeten hiervoor wel voldoen aan een aantal voorwaarden :

 • Zij moeten kunnen aantonen dat er een sterke daling is in omzet in het tweede kwartaal 2020. Dit zou worden gecontroleerd op basis van de BTW aangiften waarbij de aangegeven BTW van kwartaal 2 minstens 65% lager moet liggen dan de aangegeven BTW van kwartaal 2 van 2019 of van kwartaal 1 van 2020.

En/of

 • Eveneens moet er een vermindering zichtbaar zijn van minstens 65% in de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.

Deze controles kunnen uiteraard pas achteraf gebeuren. Daarom wordt er ook hier in eerste instantie met een verklaring op eer gewerkt die je kan indienen via de website van de RSZ.

Voor de lijst van schulden waarop het uitstel betrekking heeft, verwijzen we opnieuw naar punt 1. Net zoals bij de andere uitstellen is er geen uitstel voor het indienen van de aangiften

Tijdelijke werkloosheid door overmacht

Sinds de uitbraak van de coronacrisis kan een werkgever zijn personeel via een sterk vereenvoudigde procedure op tijdelijk werkloosheid wegens overmacht zetten.

Vanaf 1 september 2020 wordt deze vereenvoudigde procedure afgebouwd. Van 1/09/2020 tot 31/12/2020 zitten we in een overgangsfase.

De werkgevers die geen gebruik meer kunnen maken van de vereenvoudigde werkloosheid overmacht corona, kunnen beroep doen op de vroegere mogelijkheden om werkloosheid in te voeren.   Dit kan oa. tijdelijke werkloosheid zijn wegens economische redenen voor arbeiders, mits de melding van de voorziene werkloosheid, mededeling eerste effectieve werkloosheidsdag en bijhouden van de C32A documenten. 

Om bedienden werkloos te stellen dient u aan te tonen dat u aan de preliminaire voorwaarden voldoet voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid werkgebrek bedienden voldoet. 

Voor deze laatste heeft de RVA toch enkele versoepelingen ingevoerd naar oa. de maximumduur van de aanvraag.

Hoe ziet de procedure voor tijdelijke werkloosheid er uit in de overgangsfase?

De sterk vereenvoudigde procedure voor het invoeren van de tijdelijke werkloosheid overmacht – corona , kan enkel nog gebruikt worden voor :

 • Werkgever die behoren tot een aantal sterk getroffen sectoren. Dit zijn oa Horeca (302),  taxisector (140.02), explotatie van bioscoopzalen (303.03) , socia-culturele sector ( 329) en  de sector van de toeristische attracties ( 333).  Werkgevers uit deze sectoren kunnen de werkloosheid overmacht verder gebruiken, zonder bijkomende formaliteiten te vervullen.
 • Sterk getroffen werkgever , die niet behoren tot bovenvermelde sectoren. Dit zijn werkgever die kunnen aantonen dat ze minstens 20 % tijdelijke werkloosheid overmacht corona hadden in het tweede kwartaal.    Deze werkgevers dienen dit te bewijzen door een ingevuld formulier C106A-corona-HGO door te mailen aan de bevoegde werkloosheidsbureau.  Na het akkoord van de RVA kan u de werkloosheid invoeren zonder bijkomende formaliteiten
   
 • Werknemer die behoren tot bepaalde  activiteiten in bepaalde sectoren.  Hiervoor werd een lijst opgemaakt met de specifieke activiteiten.  Voor deze werknemers werkloos wegens overmacht corona kunnen gesteld worden dient hier ook een formulier C106A-corona-HGO  opgemaakt te worden.  Meer info over deze lijst kan bij ons bekomen worden.
Gerelateerde updates
Corona

Op 11/04/2020 heeft de Overheid opnieuw een pakket maatregelen samengesteld. Deze nieuwe maatregelen betreffen vooral de sectoren die op heden kampen met een personeelstekort en bieden mogelijkheden aan deze bedrijven om extra werkkrachten aan te trekken.

Heeft u een specifieke vraag?
Laat het ons weten, onze experten staan voor u klaar!

Contacteer ons nu