Recente nieuwsberichten

GDPR

26.03.2018

De nieuwe Europese wetgeving GDPR wil de privacy van de burger beter beschermen. Wat betekent dit concreet, en wat is de impact ervan op gebruikers en bedrijven? Een kort overzicht van de algemene lijnen.

Lees verder ...

Onvoldoende of niet voorafbetalen wordt een pak duurder voor vennootschappen

20.03.2018

Vennootschappen die belastbare winsten behalen, dienen in principe vennootschapsbelasting te betalen.  Deze wordt finaal berekend in de aangifte vennootschapsbelasting en dient betaald te worden ongeveer 10 à 12 maand na het einde van het boekjaar.  De overheid wenst echter deze verschuldigde belastingen sneller te innen en past daarom een belastingvermeerdering toe wanneer een vennootschap te weinig of geen voorafbetalingen uitvoert.  Kleine vennootschappen worden evenwel gedurende de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting vrijgesteld van de vermeerdering.

Lees verder ...

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen : opgelet met overschrijding jaaromzet

13.03.2018

Ondernemingen met een jaaromzet van maximaal € 25.000 kunnen inzake btw opteren voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Deze optie zorgt ervoor dat de kleine onderneming geen periodieke btw-aangiften meer hoeft in te dienen, op verkopen geen btw moet aanrekenen en in bepaalde gevallen dient ook geen jaarlijkse klantenlisting meer ingediend te worden. De keerzijde van de medaille is dat de btw op aankoopfacturen niet kan gerecupereerd worden.  Deze regeling betekent voor veel kleine ondernemingen een grote vereenvoudiging. U moet wel steeds de omzet nauwlettend in het oog ...

Lees verder ...

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen vanaf 01/07/2018

7.03.2018

Het gemiddelde pensioen voor een zelfstandige bedraagt ongeveer € 900 per maand. Indien u een groter aanvullend pensioen wenst, denkt u wellicht al snel aan het klassieke pensioensparen of een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen). Terwijl bedrijfsleiders daarbovenop via hun vennootschap een IPT (Interne PensioenToezegging) kunnen afsluiten om een extra pensioenkapitaal op te bouwen, kunnen zelfstandigen die actief zijn via hun eenmanszaak hier niet van genieten. Om tegemoet te komen aan deze ongelijkheid heeft de wetgever recent in een nieuwe regeling voorzien, waarbij zelfs ...

Lees verder ...

Logiessubsidie

19.01.2018

Toerisme Vlaanderen wil met de logiessubsidie uitbaters graag een duwtje in de rug geven bij de verdere uitbouw van kwalitatieve logies in Vlaanderen.

Lees verder ...

Projectsteun voor innovaties in de landbouw

16.01.2018

Het Departement Landbouw en Visserij (VLIF) wil met deze projectsteun innovaties op het vlak van productie, verwerking en verkoop van landbouwproducten stimuleren. Deze subsidie vormt een aanvulling op de gewone VLIF-investeringssteun.

Lees verder ...

Pendelfonds: subsidie voor duurzaam woon-werkverkeer: deadline 29/01/2018

8.01.2018

De Vlaamse Overheid wil de alsmaar groter wordende verkeershinder tegengaan door onder andere via het Pendelplan meer in te zetten op duurzaam verkeer. Een onderdeel hiervan betreft het Pendelfonds, dat voorziet in een subsidie voor bedrijven die investeren in een verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar duurzame vervoermiddelen.

Lees verder ...

Schuldcompensatie FOD Financiƫn en RSZ

21.12.2017

Wanneer een belastingplichtige recht heeft op een terugbetaling  van fiscale tegoeden (inkomstenbelasting, btw, …) en tegelijkertijd nog een openstaande fiscale schuld heeft , mag de fiscus sinds 2005 het bedrag dat zij u normaal moet (terug)betalen gebruiken om de openstaande schuld aan te zuiveren. 

Lees verder ...

LEI-code voor vennootschappen met beleggingen : verplicht vanaf 03/01/2018

19.12.2017

Vanaf januari 2018 worden de nieuwe Europese MIFID II- en MIFIR-regelgevingen van kracht, met als doel de werking en transparantie van de financiële markten te verbeteren. De regelgeving wil door de identificatie van alle contractpartijen op de financiële markten tijdig systeemrisico’s identificeren. Indien uw vennootschap handelt in beursgenoteerde financiële instrumenten, dan moet uw onderneming vanaf 03/01/2018 verplicht over een LEI-code beschikken. Indien deze op die datum niet over een LEI-code beschikt, dan kan er  niet langer gehandeld worden in deze instrumenten.

Lees verder ...

Subsidie voor ecologisch en veilig transport: niet enkel voor de transportsector

18.12.2017

Vlaamse ondernemingen die investeren in de vergroening en verkeersveiligheid van hun vrachtwagens met een MTM van minstens 3,5 ton kunnen vanaf 20 november 2017 een subsidie aanvragen voor de uitgaven gemaakt na 1 januari 2017. De steun bedraagt maximaal 80% op de in aanmerking komende uitgaven, beperkt tot € 3.000 per voertuig en beperkt tot € 100.000 voor de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019 samen.

Lees verder ...